لیست مقالات در نشریات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۴۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
تأثیر خانواده بر انحرافات نوجوانان در شهر کاشاندوفصلنامه‌ی تخصصی جستارهای اجتماعیاسداله بابایی فرد- شیوا آقابزرگی‌زاده
شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های زنجیره تأمین فرش دستبافت ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی FMEA-TOPSISمدیریت زنجیره تامیناسماعیل مزروعی نصرابادی-علی آتش سوز-سیدمحسن مشرف
مطالعه‌ی معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویانفصلنامه‌ی رویش روان‌شناسی (علمی ترویجی)اسداله بابایی فرد- امین حیدریان
وضعیت سرمایه‌ی اجتماعی در جامعه‌ی امروزی ایرانکتاب جستارهایی در ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیاناسداله بابایی فرد
بررسی مزایا ، موانع و راه‌کارهای روش خرید متمرکز در خوشه فرش دستباف قمبررسی های بازرگانیزهرا شوندی-اسماعیل مزروعی نصرابادی
تأثیر اعتیاد به اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی در بین کاربران اینترنت شهر کاشاندوفصلنامه‌ی پژوهشی فرهنگی فرهنگ همداناسداله بابایی فرد
دیدگاه‌های رابرت بلا درباره‌ی دین مدنیمجله‌ی علمی تخصصی مطالعات اجتماعی دیناسداله بابایی فرد
مدل ساختاری تاثیر راهبرد رفتار فروش انطباقی بر اثربخشی بازاریابی : نقش میانجی تاکیدات بازاریابی در هنرصنعت فرش دستبافتگلجامعلیرضا امینی- اسماعیل مزروعی نصرابادی-طیبه جعفری گهرویی
عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران هویت در میان دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهرانپژوهشنامه‌ی جامعه‌شناسی جواناناسداله بابایی فرد - دکتر علیرضا محسنی تبریزی
ارائه مدل محر کهای زنجیره تأمین سبز مورد مطالعه: هنر صنعت فرش دستبافگلجاماسماعیل مزروعی نصرابادی-طیبه جعفری گهرویی
اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهرانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتاسداله بابایی فرد - دکتر باقر ساروخانی
توسعه‌ی فرهنگی و توسعه‌ی اجتماعی در ایرانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی رفاه اجتماعیاسداله بابایی فرد
بررسی مقایسه‌ای رضایت از سالمندی در بین سالمندان آسایشگاه و سالمندان ساکن در خانه در شهر کاشانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات جامعه‌شناختیاسداله بابایی فرد-دکتر محسن نیازی
عوامل اجتماعی مؤثر بر وابستگی افراطی به تلفن همراه در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر کاشانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی خانواده و پژوهشاسداله بابایی فرد
سنجش تأثیرات اشتغال زنان بر خانواده و روابط اجتماعی؛ مطالعه‌ی موردی شهر آران و بیدگلفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی زن در توسعه و سیاستاسداله بابایی فرد
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در مسئولیت‌پذیری زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگلفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی زناناسداله بابایی فرد
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین افراد متأهل شهر آران و بیدگلفصلنامه¬ی علمی - پژوهشی نشریه‌ی بررسی مسائل اجتماعی ایراناسداله بابایی فرد-محمد شاهمیرزایی
بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانوادگیبررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانوادگیاسداله بابایی فرد- امین حیدریان
بررسی تأثیر اینترنت بر هویت چندفرهنگی؛ مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و علوم پزشکیِ کاشانفصلنامه¬ی علمی - پژوهشی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی - فرهنگیاسداله بابایی فرد-دکتر محمد گنجی - امین حیدریان
بررسی تأثیر سرمایه‌ی فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویاندوفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی علوم اجتماعیاسداله بابایی فرد- امین حیدریان