لیست مقالات در نشریات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۴۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
اینترنت، هویت و زندگی روزمره‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی رامسراینترنت، هویت و زندگی روزمره‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی رامسراسداله بابایی فرد- خدیجه شرقی
عوامل اجتماعی مرتبط در فشارهای زندگی زنان سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگلفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی رفاه اجتماعیاسداله بابایی فرد
تأثیر اینترنت، به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهراندوفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی علوم اجتماعیاسداله بابایی فرد
بررسی جامعه¬شناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانیفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقیاسداله بابایی فرد
بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویانفصلنامه‌ی جامعه‌شناسی سبک زندگیاسداله بابایی فرد- امین حیدریان- طاهره توانگری
عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی زناناسداله بابایی فرد- فاطمه منصوریان راوندی- نفیسه ذوالفقاری
بررسی تأثیر سبک زندگی بر شکاف نسلی در بین جوانان شهر کاشانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات میان‌فرهنگیاسداله بابایی فرد- مریم روحی
رویکردی تاریخی و تجربی به توسعه در ایران با بهره‌گیری از تحلیل شبکه‌ایفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی توسعه‌ی اجتماعی فرهنگیاسداله بابایی فرد
مطالعه‌ی تأثیر اینترنت بر سرمایه‌ی فرهنگی دانشجویانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتاسداله بابایی فرد امین حیدریان
بررسی عوامل مؤثر بر پدیده‌ی فردگرایی در بین دانشجویان دانشگاه¬ کاشان و علوم پزشکی کاشانفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی علوم اجتماعی اهوازاسداله بابایی فرد- مرتضی بارانی
بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشانفصلنامه¬ی علمی - پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامیاسداله بابایی فرد- دکتر علی یزدخواستی- اعظم کیانی
Reconstruction of singular second-order differential equations from spectral characteristicsActa Mathematica Applicatae Sinica, English Seriesسیدسیف‌اله موسی‌زاده
Analytic performance investigation of signal level estimator based on empirical characteristic function in impulsive noiseDigital Signal ProcessingSina Bakhshandeh Babarsad - S. Mohammad Saberali - Mahdi Majidi
بررسی تأثیر سرمایه‌ی فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویاندوفصلنامه‌ی علمی - پژوهشی علوم اجتماعیاسداله بابایی فرد - امین حیدریان
A Novel Ensemble Artificial Intelligence Approach for Gully Erosion Mapping in a Semi-Arid Watershed (Iran)SensorsDieu Tien Bui, Ataollah Shirzadi, Himan Shahabi, Kamran Chapi, Ebrahim Omidavr, Binh Thai Pham, Dawood Talebpour Asl
تعمیم نظریه استورم-لیوویل برای عملگر بسل کسریپژوهش‌های نوین در ریاضیسیدسیف‌اله موسی‌زاده
Inverse and expansion problems with boundary conditions rationally dependent on the eigenparameterBulletin of the Iranian Mathematical SocietySeyfollah Mosazadeh and Aliasghar Jodayree Akbarfam
Prediction of Hot Radial Forging Force by Using RS Methodology and ANNJournal of Mechanics & Industry ResearchAhmadi, F., Foode, P., and Farzin, M.,
Finite element analysis of ultrasonic-assisted equal channel angular pressingJournal of Mechanical Engineering ScienceAhmadi, F., Farzin, M
Investigation of a new route for equal channel angular pressing process using three-dimensional finite element methodJournal of Engineering ManufactureAhmadi, F., Farzin, M