لیست مقالات در نشریات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۲۵۷ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
ارزیابی پتانسیل خطر بیابان‌زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی)پژوهش های حفاظت آب و خاک، دوره 25، شماره 6، صفحه 303-310.• مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی
بررسی برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویانمجله توسعه آموزش در علوم پزشکیحمید رحیمی-علی یزدخواستی-زهرا تقوایی
تحلیل کیفیت خدمات آموزش مجازی و حضوری در دانشگاه امیر کبیرراهبردهای آموزشیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-آرش شاهین
بررسی رابطه بین ویژگی های کارآفرینانه و مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشانراهبردهای آموزشیحمید رحیمی
تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی کاشان)مجله توسعه آموزش در علوم پزشکیمحمد امینی-حمید رحیمی-زهره صمدیان
فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه کاشانراهبردهای آموزشیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی
تحلیل رابطه بین کاربست سبک های مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشانمجله توسعه آموزش در علوم پزشکیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-علی یزدخواستی
تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشانپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیحمید رحیمی-راضیه آقابابایی
بررسی رابطه بین استراتژی های رفتار محور و خلاقیتمبانی تعلیم و تربیتسید علی سیادت-رضا هویدا-راضیه آقابابایی-حمید رحیمی
تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط با خلاقیت اعضای هیات علمیمدیریت تحولسید علی سیادت-رضا هویدا-راضیه آقابابایی-حمید رحیمی
طراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایت با بکارگیری دو لایه ی انتقال دهنده ی الکترونمجله پژوهش سیستم های بس ذره ایکریمی، قریشی
Designing and fabrication of electrochromic windows using tungsten oxide films prepared through sol-gel coating on a glassInternational Journal of Optics and PhotonicsN. Darogheh, E. Karimi, S.M.B. Ghorashi
A First Principle Study of Benzimidazobenzophenanthrolin and etraphenyldibenzoperiflanthene for Designing and Constructing Novel Organic Solar CellsPhysica B: Condensed MatterFarhad Jahantigh, S.M. Bagher Ghorashi , Amin Rezaei Belverdi
Investigation of structural and optoelectronic properties of annealed nickel phthalocyanine thin filmsMaterialsScienceinSemiconductorProcessingMina Neghabi , Mehdi Zadsar,Seyed Mohammad Bagher Ghorashi
Optical and structural properties of PVK/CA/PVK thin films fabricated by spin coating methodOptikM. Zamani Babgohari, S.M. Bagher Ghorashib,∗, Gh. Mirjalili
Investigation of the influence of different hole-transportingmaterials on the performance of perovskite solar cellsOptikElham Karimi, S.M.B. Ghorashi
Simulation of perovskite solar cell with P3HT hole-transporting materialsJ. NanophotonElham Karimi, S.M.B. Ghorashi
A Novel Design Approach For Calculation of Fresnel Lens Groove AnglesApplied Mathematics & Information SciencesM. Rajaee, S.M.B. Ghorashi
ExperimentalCharacterisation OF A Fresnel Lens And Suntracking Method For Photovoltaic-Panels Efficieny EnhancementJournal of Theoretical and Applied PhysicsM. Rajaee, S.B.B. Ghorashi
Wavelength comparison study For photocurrent and thickness in organic tandem solar cell with PF10TBT:PCBM by computational simulationOptikMaryam Namvara,∗, Madiheh Namvarb, Seyed Mohammad Bagher Ghorashic, Adeleh Mohamadid