لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۴۲۰ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
گردشگری به عنوان حوزه ای جدید در علوم میان رشته ای و فرارشته ایاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی، بیرجند-دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند، https://www.civilica.com/Paper-LUTDT01-LUTDT01_091.htmlموسوی, سیدحجت؛ نجمه نظری مزیدی و سجاد فردوسی
تاثیر اکسید نیکل لایه¬نشانی شده به دو روش مختلف بعنوان لایه انتقال دهنده حفره در عملکرد سلول¬خورشیدی پروسکایتی;کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری1 - تهرانمعصومه بهرامی درشوری,فرزانه رضائی,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی انتقال‌دهنده حفره فتالوسیانین روی(Znpc) بر عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتیبیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران1 - شهرکردفرزانه حاذقی,سیدمحمدباقر قریشی
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪنیکل ﺗﻬﯿﻪ¬ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ چرخشی و با دماهای بازپخت متفاوتبیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران1 - شهرکردفرزانه رضائی,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از اکسید نیکل (NiO) به عنوان ماده انتقال دهنده حفرهکنفرانس ملی خلا ایران1 - تهرانمعصومه بهرامی درشوری,سیدمحمدباقر قریشی
ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪنیکل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ تبخیری حرارتیکنفرانس ملی خلا ایران1 - تهرانفرزانه رضائی,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی اثر لایهی مبدل فرکانس بر سلولهای خورشیدی رنگدانهای به کمک شبیه سازی اپتیکی;کنفرانس فیزیک ایران1 - قزوینزهره چمن زاده,سیدمحمدباقر قریشی,مصطفی زاهدیفر
بررسی رابطه استراتژی قدرت با انرژی، مبتنی بر انرژی¬های خورشیدیدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران1 - تهرانفرهاد جهان تیغ,سیدمحمدباقر قریشی,علیرضا قنبری
بررسی و استفاده از سامانه های الکترواپتیکی در سامانه های پدافندیدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران1 - تهرانفرهاد جهان تیغ,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی اثر هیستریس بر روی سلول های خورشیدی پروسکایتی MAPbI3هفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار1 - تهرانفرهاد جهان تیغ,سیدمحمدباقر قریشی
بهینه سازی ضخامت لایه جاذب CIGS درسلولهای خورشیدی بادرنظرگرفتن تزریق درلایه بافرونقص هاهفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار1 - تهرانمریم هاشمی,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی لایه های انتقال دهنده مواد معدنی در عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتهفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار1 - تهرانالهام کریمی,سیدمحمدباقر قریشی
بهینه سازی و شبیه سازی لایه انتقال دهنده حفره اکسید نیکل در سلول خورشیدی پروسکایتهفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار1 - تهرانالهام کریمی,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی روش لایه‌نشانی لایه جاذب پروسکایت بر عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتیکنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری1 - تهرانفرزانه حاذقی,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی خداص ساختاری ، اپتیکی و الکتریکی لایه های 3S2Inلایه نشانی شده به روش اسپری پیرولیزبه عنوان لایه انتقال دهنده الکترون درسلولهای خورشیدیهشتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری1 - تهرانمریم هاشمی,مریم حیدری,سیدمحمدباقر قریشی,نیما تقوی نیا,سید محمد مهدوی
بهینه سازی ضخامت لایه بافرCdSدرسلول های خورشیدی CIGSبادرنظرگرفتن اثرات محل اتصال باجاذب ونقص هاهشتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری1 - تهرانمهران مین باشی,مریم هاشمی,احمد مشاعی,سیدمحمدباقر قریشی
شبیه سازی اپتیکی و بررسی تأثیر لایه انتقال دهنده حفره بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتیهشتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری1 - تهرانفرهاد جهان تیغ,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی اپتیکی و الکتریکی لایه رسانای شفاف اکسید قلع آلاییده شده با فلورین (FTO) به روش اسپریچهارمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو1 - یزدمحسن جمشیدکیانی,سیدمحمدباقر قریشی,محسن بهپور
بررسی اپتیکی و الکتریکی سه لایه¬ای نانو ساختار MoO3/Ag/MoO3 به عنوان الکترود شفاف در ادوات اپتوالکترونیکیچهارمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو1 - یزدسیدسعید موسویان,سیدمحمدباقر قریشی
بررسی گاف انرژی لایه نازک اکسید نیکل لایه نشانی‌شده به دو روش اسپری معمولی و اسپری التراسونیککنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزمهدی قربانی زاغه,سیدمحمدباقر قریشی