لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴٬۷۱۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Investigation the effect of high anodization voltage on TiO2 nanotubes properties and application in dye sensitized solar cell7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2018)تهرانزهره چمن زاده-مصطفی زاهدی فر-محمد نورمحمدی
ساخت ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب به روش پخت حالت جامد و بررسی منحنی ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاماپنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونسازکاشانمصطفی زاهدی فر-مجتبی کشاورزی-احسان صادقی-منیجه رحیمی بالکانلو
ساخت نانوذرات BaB4O7 و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاماپنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونسازکاشاناحسان صادقی-محیا وطنی-مصطفی زاهدی فر
بازیابی حساسیت دزیمتر ترمولومینسانس (CaF2:Mn (TLD-400 تحت فرآیند گرمادهیپنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونسازکاشانسحر اکبری-سمیه هارونی آرانی-مصطفی زاهدی فر
بررسی اثر موقعیت زیرلایه در هنگام لایه نشانی به روش کندوپاش و بازپخت دمایی بر ساختار بلوری لایه نازک ZnO:Alپنجمین کنفرانس رشد بلور ایراناصفهانزهرا رجبی برفه-مهرداد مرادی کاونانی-مصطفی زاهدی فر
ساخت و بررسی نانو فوتوکاتالیست های اکسید قلع آلائیده شده با یوروپیم در تخریب رنگ متیلن‌بلو در محیط آبیدومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومآملمرضیه شریفی ولدانی-احسان صادقی-مصطفی زاهدیفر
ساختارشناسی و بررسی خواص نوری نانوذرات Eu:BaF2دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومآملفایزه تراب زاده-احسان صادقی-مصطفی زاهدی فر
ساخت نانوذرات لیتیوم سولفات آلاییده با ناخالصی دیسپروزیم و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس آن در پرتودهی گامادومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومبابلسرمحیا وطنی-احسان صادقی-مصطفی زاهدی فر
(CdWO4:Eu) ساخت نانوبلورهای کادمیم تنگستات آلاییده شده با یوروپیم وبررسی خواص نوری آندومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومآملماجده مردانیان دهکردی-مصطفی زاهدی فر-احسان صادقی
لایه نشانی اکسید روی آلاییده شده با آلومینیوم به روش کندوپاش و بررسی اثر بازپخت دمایی بر بهبود خواص الکتریکی آنکنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختارتهرانزهرا رجبی برفه-مهرداد مرادی کاونانی-مصطفی زاهدی فر
سنجش و بررسی مقدار دز طبیعی دریافتی توسط نمونه به¬دست آمده از کاوش های باستان شناسی در شمال ایران به روش ترمولومینسانسکنفرانس فیزیک ایرانتبریزاحسان صادقی-مصطفی زاهدی فر-معصومه سعیدیان-فهیمه عباسی-نیلوفر هاشمیان کربکندی
بررسی خواص دزیمتر کلرید پتاسیم با ناخالصی لانتانیم تحت تابش اشعه فرابنفش (UVC)کنفرانس فیزیک ایرانتبریزمطهره طالبی فتیدهی-احسان صادقی-مصطفی زاهدی فر
ساخت و بررسی لایه جاذب CZTS به روش تبخیر حرارتی تحت خلاء جهت استفاده در سلول های خورشیدی لایه نازککنفرانس فیزیک ایرانتبریزسجاد قربانی سینی-مهرداد مرادی کاونانی-مصطفی زاهدی فر
تجلی دعا در ساحت معنوی ظروف سفالین دوره اسلامی در ایرانکنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عربکاشانحسین ستار
استکبار ستیزی در سیره امام علی(ع)همایش بین المللی پژوهش های قرآنیقمحسین ستار - عبدالحمید رحمانی
بابا افضل الدین محمد بن حسین کاشانی (یا کاشی)کنگره بزرگداشت باباافضلکاشانحسین ستار
محسن فیض کاشانیکنگره بزرگداشت باباافضلکاشانحسین ستار
توسعه الگوهای رفتاری با اقلیت های دینیهمایش ملی توسعه اجتماعیحسین ستار
تربیت اخلاقی حلقه مفقوده حجاب و پوششهمایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجابتهرانمریم عسکریان بیدگلی - زینب السادات اطهری - حسین ستار
منبع شناسی جامعیت قرآن کریمهمایش علمی پژوهشی قرآن کریم، جامعیت و جهانی بودناصفهانحسین ستار - مریم دهقانی