لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴٬۱۶۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بهینه سازی تعداد پوش بک های معادن روباز با استفاده از تصمیم گیری چندمعیارهکنگره بین المللی معدنتهرانمحمد رضائی -مرتضی اصانلو - عباس آقاجانی بزازی
مطالعه پارامترهای موثردر جذب زیستی یون مس از پساب های معدنی توسط جلبک های قهوه ای سارگاسوم و پادینانخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایرانتهرانعباس آقاجانی بزازی - مجتبی گلستانی فر - صنم بهزادنیا
انتخاب و اولویت بندی گونههای گیاهی مناسب جهت بازسازی معدن مس سونگون با استفاده AHP-ELECTRE از روش تصمیم گیری چند معیارهاولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدارتهرانمحمد علی فرجودی آهنگری - احمد ادیب - عباس آقاجانی بزازی
کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره (AHP-TOPSIS) در انتخاب و اولویت بندی گونه های گیاهی مناسب جهت بازسازی معدن مس سونگونکنفرانس ملی علوم معدنیساریمحمدعلی فرجودی آهنگری - احمد ادیب - عباس آقاجانی بزازی - مریم شاپوری
پیش بینی خردایش ناشی از انفجار در استخراج معادن روباز با استفاده از برنامه ریزی ژنتیکسومین کنفرانس معادن روبازکرماناحمد مهرابی - عباس آقاجانی بزازی - مرتضی دلشاد سیس
بهینه سازی برنامه ریزی تولید بلندمدت بر اساس عدم قطعیت عیار حد در معادن سنگ آهن روبازسومین کنفرانس معادن روبازکرمانمرتضی دلشاد سیس - عباس آقاجانی بزازی - احمد مهرابی
مدلسازی بلوکی کانسار مس لار جهت بهره برداری بهینه در شرایط عدم قطعیت قیمتسومین کنفرانس معادن روبازکرمانمحمدرضا مفیدی - عباس آقاجانی بزازی
Reliability Analysis of Loader Equipment: A Case Study of a Galcheshmeh Travertine Quarry in IranInternational Black Sea Mining & Tunnelling SymposiumTrabzonM Taheri - A Aghajani Bazzazi
Optimization of Final Pit Limit with Regard to Effect of Commodity Price (Case Study: Se-Chahun Iron Ore Mine, Iran)International Black Sea Mining & Tunnelling SymposiumTrabzonMR Mofidi- A Aghajani Bazzazi- N Karim
Prediction of Groundwater Inflow Rate Using Non-Linear Multiple Regression and ANFIS Models: A Case Study of Amirkabir Tunnel in IranInternational Black Sea Mining & Tunnelling SymposiumTrabzonM Moghaddasi - A Aghajani bazzazi- A Aalianvari
بررسی ارتباط اشتغال و میزان ارزش افزوده در معادن ایرانششمین کنفرانس مهندسی معدنتهرانعلیرضا نقدی - علی عالی انوری - عباس آقاجانی بزازی - سیدمحمد هاشمی جبلی
پیش بینی عقب زدگی حاصل از انفجار معادن روباز به روش بهینه سازی ازدحام ذراتچهارمین همایش ملی معادن روبازکرمانمحمدرضا مقدسی- عباس آقاجانی بزازی - محبوبه کوچکی بیدگلی - بنفشه سادات لاجوردی قمصری
بهینه سازی زمان ناوگان حمل و تقل با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیحچهارمین همایش ملی معادن روبازکرمانساناز بهنیافر - عباس آقاجانی بزازی
سیر تکاملی الگوریتمهای پیش بینی میزان خردایش حاصل از انفجار در روش استخراج روبازاولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابستهقزوینلیلا محمودی - عباس آقاجانی بزازی - امیرحسین بانگیان تبریزی
پیشبینی خردایش پس از انفجار با الگوریتم بهینهسازی تراکم ذرات (مطالعه موردی: معدن سرب و روی انگوران)اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابستهقزوینلیلا محمودی - عباس آقاجانی بزازی - امیرحسین بانگیان تبریزی
Parameter Estimation of MMO Two-Dimensional ARMAX Model Using Prediction Error MethodShiraz, Iran, 2018.4th National Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Computer & IT EngineeringShirazM. Shafieirad-Z. Hayati-I. Zamani
Permutation decoding for binary codes from some regular graphs and designsThe 3rd Seminar on Algebra and its ApplicationsاردبیلM. Moghaddasi-Risse- G. H. Fath-tabar- R. Kahkeshani
Designs and codes from the group $PSL_2(2^n)$The 3rd Conference and Workshop on Group TheoryتهرانM. R. Darafsheh-A. Iranmanesh-R. Kahkeshani
Codes whose automorphism groups are $S_{11}$, $PSL_2(11)$ or $PSL_2(11):2$IPM 20-CombinatoricsتهرانM. R. Darafsheh-A. Iranmanesh-R. Kahkeshani
Some designs and codes from the groups $PSL_2(q)$ for certain $q$Coding Theory Days in St. PetersburgSt. PetersburgM. R. Darafsheh-A. Iranmanesh-R. Kahkeshani