لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴٬۱۹۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
The green synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives using Fe3O4-functionalized nanoparticles as a catalyst”21th Iranian Seminar on Organic ChemistryIlam UniversityJ. Safari, L. Javadian
“Fabrication of water-soluble magnetic nanoparticles by amphiphilic copolymer : A novel vehicle for entrapment of poorly water-soluble drugs21th Iranian Seminar on Organic ChemistryIlam UniversityJ. Safari, S. Farkhonde Masoule
Cu supported Fe3O4/polyethylene glycol nanocomposite for the synthesis of substituted imidazoles21th Iranian Seminar on Organic ChemistryIlam UniversityZ. Zarnegar, J. Safari,
Ultrasonic activated efficient synthesis of chromenes using amino-silane modified Fe3O4 nanoparticles21th Iranian Seminar on Organic ChemistryIlam UniversityZ. Zarnegar, J. Safari,
تهیهی نانوذرات نقره با استفاده از همبسپارهای دوگانه دوست و کاربرد کاتالیزگری آنها - - - در احیای پارا نیتروفنل به پارا آمینوفنلچهاردهمین همایش دانشجویی فنآوری نانوتهرانآزاده عنایتی نجف آبادی، جواد صفری،
تهیهی آسان و استفادهی مؤثر از نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی جدید در واکنشهای چندجزیی برای تهیهی ناجورحلقههای زیستیچهاردهمین همایش دانشجویی فنآوری نانو،تهرانجواد صفری، زهره زرنگار،
“Modifying Fe3O4-functionalized nanoparticles as an efficient catalyst for the synthesis of 1,4-dihydropyridine derivatives via Hantzsch reaction”16th Iranian Chemistry Congress (ICC2013), Yazd UniversityYazd UniversityJ. Safari, L. Javadian, S. Farkhonde A. Enayati najafabadi
SnO2 decorated on MWCNTs in Sonochemical multicomponent synthesis of pyrimidinone heterocyclesThe 16th Iranian Chemistry CongressYazd UniversityJ. Safari, S. Gandomi-Ravandi
“Microwave-mediated MnO2–MWCNT-catalyzed synthesis of Biginelli-type compounds”The 16th Iranian Chemistry CongressYazd UniversityJ. Safari, S. Gandomi-Ravandi
Synthesis of Magnetic Nano adsorbents by Biodegradable Polymers Optimization Removal of Cationic Dyes from Water”20th Iranian Seminar of Organic ChemistryHamedanJ. Safari, Z. Haghighi
Solvent-free one-pot synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphtols using nano-magnetic catalyst”.20th Iranian Seminar of Organic ChemistryBu-Ali Sina UniversityJ. Safari, P. Aftabi
Copper supported on CNTs as a heterogeneous catalyst in the microwave-mediated synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones20th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina UniversityHamedanJ. Safari, S. Gandomi-Ravandi
“Nano MgAl2O4: An efficient and versatile catalyst for synthesis multi tetrasubstituted imidazoles under MW irradiation.19th Iranian Seminar on Organic ChemistryVali-e-Asr University of RafsanjanJ. Safari, Z. Akbari, S. Naseh,
Microwave- assisted greener synthesis of 1,2,4,5-tetrasubstituted imidazoles catalyzed by SbCl3/SiO2 under solvent free condition19th Iranian Seminar on Organic ChemistryRafsanjanJ. Safari, Z. Akbari, S. Naseh,
“Synthesis of 1,2,4,5-tetrasubstituted imidazoles in the peresence of nanocrystalline MgAl2O4 as catalyst19th Iranian Seminar on Organic ChemistryRafsanjanJ. Safari, Z. Akbari, S. Naseh
“Synthesis of 2,4,6-Triarylpyridines Using Nano Crystalline MgAl2O4 as a Recyclable Catalyst under Ultrasonic Irradiation19th Iranian Seminar on Organic ChemistryRafsanjanJ. Safari, M. Borjian Borujeni, Z. Zarnegar
“Synthesis and characterization of paramagnetic Fe3O4 nanoparticles as a catalyst for preparation of hydantoins derivatives19th Iranian Seminar on Organic ChemistryRafsanjanJ. Safari, L. Javadian, Z. Zarnegar
Magnetic Nanoparticles as Nanocatalyst for Synthesis of Imidazoles19th Iranian Seminar on Organic Chemistry,RafsanjanZ. Zarnegar, J. Safari
نقش فنآوری نانو در سلامت محیط زیستسمپوزیوم تخصصی ایمنی نانو مواد در انسان و محیط زیستدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،سمیرا عشیری، فاطمه عزیزی، جواد صفری،
سنتز نانوذرات فلز کبالت و بررسی نقش کاتالیزگری آنها در تهیه ی . مشتقهای پیریدیدن،دوازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو،دانشگاه علوم پزشکی تهران،سید حسین بنی طبا، شیوا دهقان خلیلی، جواد صفری،