لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۷۳۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Numerical investigation on thermal performance of wavy channel equipped with vortex generators fines filled with Carbon nano tube (CNT) –water nanofluidThe 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017Tarbiat Modares University, Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Siavosh Gholami, Amir Arabi
Numerical investigation on thermal performance of wavy channel equipped with vortex generators finesThe 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017Tarbiat Modares University, Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Siavosh Gholami, Amir Arabi
Obstacle and double wall Carbon nano tube (DWCNT)-water nanofluid effect on thermal and hydraulic characteristics of turbulent fluid flow inside channelThe 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017Tarbiat Modares University, Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Mojtaba Sepehrnia
Natural convection heat transfer investigation in wavy wall triangular enclosureThe 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Mehrdad Kazemi, Seyead Sajad Mirzaee
Thermal and hydraulic characteristics of fluid flow inside corrugated channels with moving obstaclesThe 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017Tarbiat Modares University, Tehran, IranSoroush Sadripour, Seyead Sajad Mirzaee, Mehrdad Kazemi, Ali Akbar Abbasian Arani
Natural convection heat transfer investigation in wavy wall enclosureThe 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017Tarbiat Modares University, Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Mehrdad Kazemi, Seyead Sajad Mirzaee
Ribs shape effect on hydrodynamics behavior of water-AgO inside two-dimensional microchannel1st International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, Mechaero2016University of Tehran, Tehran, IranAli Behnampour, Ali Marzban, Omid Aliakbari, Ali Akbar Abbasian Arani
Numerical investigation on fluid flow and heat transfer of Alumina-water nanofluid inside ribbed channels in Turbulent flow regime24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016Yazd University, Yazd, IranAli Akbar Abbasian Arani, Mojtaba Sepehrnia
Flow field and heat transfer inside rectangular channel filled with Alumina-water nanofluid equipped with four baffles24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016Yazd University, Yazd, IranAli Akbar Abbasian Arani, Ehsan Noori Yazdeli
Comparison of Mixed convection flow field and Heat transfer of Nanofluid and composite Nanofluid24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016Yazd University, Yazd, IranAli Akbar Abbasian Arani, Saeed Afshar, Alireza Aghaee
Non-certainty effect of thermo-physical properties on convection fluid flow and heat transfer in triangular cavity23th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Sara Beheshti Lashkariani
Optimization of combined convection heat transfer in cavity with discrete heat source filled with Nanofluids23th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015Amirkabir University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Arash Ardeshiri, Mahmoud Abbaszadeh
Numerical Study of Micro mixther effect on fluid flow and heat transfer inside microchannel in force convection regimeThe 6st National conference on CFD Application in Chemical and Petroleum IndustriesIsfahan Univerdity of Technology, Isfahan, IranAli Akbar Abbasian Arani, Alireza Aghaei, Ahmad Ababaei
Design and Optimization of shell and tube heat exchanger for energy recovery in Bandar Abbas oil refinery using genetic algorithm1st International conference on Oil, Gas and petrochemical industries with focus on sustainable developmentTehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Abdollah Nemati, Mohsen Pirzadeh
طراحی و ساخت الکترودهای شفاف نانوساختار WO3/Metal/WO3 به روش تبخیر حرارتی در خلاءﻧﻬﻤﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠّﯽ ﺧﻸ اﯾﺮان1 - اصفهانبهرام جلیلی,سیدمحمدباقر قریشی,فرزانه حاذقی
طراحی و ساخت الکترودهای شفاف نانوساختار MoO3/Metal/MoO3 با روش تبخیر فیزیکی در محفظه‌ی خلأﻧﻬﻤﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠّﯽ ﺧﻸ اﯾﺮان1 - اصفهانسیدسعید موسویان,سیدمحمدباقر قریشی,ارزو محمدبیگی دهقی
Inequalities involving moments of some special random variables in reliabilityچهاردهمین کنفرانس آمار ایرانشاهرودفرانک گودرزی
کرانهای بالا برای واریانس توابعی از زمان غیر فعال بودن و مشخص سازی توزیعپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی1 - شیرازفرانک گودرزی
بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمه های قرآنیهمایش ملی نقد زبان شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریمروح الله صیادی نژاد
تاثیر کاربید سیلیسیم بر خواص پوشش الکترولس کامپوزیتی نیکل فسفر حاوی دی سولفید مولیبدنهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژیعلی اکبر مهدیان ریزی-محمدرضا بافنده-حامد امینی