لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۷۱۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی ابعاد کلامی معجزات انبیا و اثبات نبوت با تأکید بر کلام رضویهمایش ملی قرآن باوری، انسان معاصر و دانش روزقمحسین ستار - زینب قصری
تحلیل میزان رضایت مندی دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی در واحد پردیس خواهران دانشگاه کاشاندومین کنفرانس بین المللی علوم آموزش و پرورش تطبیقی، کاشانکاشانمحمد امینی-حمید رحیمی
چالش نظام های آموزشی در چگونگی برخورد با پدیده دو زبانگی و چند زبانگی در کشورهای مختلفدومین کنفرانس بین المللی علوم آموزش و پرورش تطبیقی، کاشانکاشانحمید رحیمی-راضیه آقابابایی
رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانسدومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم1 - آملمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی
بررسی تاثیر تنش شوری بر روی فرآیند جوانه زنی چهارگونه بابونهاولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر1 - ارومیهرضا دهقانی بیدگلی
طیف‌سنجی رامان: روشی کار‌آمد برای تشخیص برخی ترکیبات اسانس‌های گیاهیکنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی
ارزیابی مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در تخمین کیفیت آب زیرزمینی منطقه کوهپایه اصفهانکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمیناهوازاسماعیلی، مریم، عباس زاده، ملیحه، سلطانی محمدی، سعید
مقایسه روش های طبقه بندی نظارت نشده K-means و IsoData در تهیه نقشه موضوعی محدوده مرنجابدومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایراناهوازعباس زاده، ملیحه، سید یوسف حسینی اصل
مقایسه عملکرد روش های حداقل فاصله و بیشترین شباهت در طبقه بندی تصویر ماهواره ای لندست 8 منطقه مرنجابکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمیناهوازعباس زاده، ملیحه، سید یوسف حسینی اصل
بررسی کارایی روش های پردازش تصاویر ماهواره ای در شناسایی مناطق دگرسانی در ناحیه نگیسان، کرمانپنجمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایرانتهرانملیحه عباس زاده
مطالعه خواص ترمولومینسانس منیزیم سولفات الاییده با مس در پرتودهی گاما و محاسبه پارامترهای سینتیک ان با استفاده از روشهای مختلفپنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیریون سازدانشگاه کاشانفاطمه الماسی فرد-مصطفی زاهدیفر-احسان صادقی-مریم کاشفی بیرون
کرانهای بالا روی ثابت پوانکاره تحت وابستگی منفیدوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی1 - سمنانفرانک گودرزی
مشخص سازی توزیع های پیوسته از طریق نامساوی هایی شامل مقادیر مورد انتظار توابع انتخاب شدهپنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران1 - شیرازفرانک گودرزی
برخی نتایج از توابع شکاف فقر و شدت فقر و کاربردهای آنهاپنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران1 - شیرازفرانک گودرزی
Numerical analysis of turbulent characteristics water/aluminum oxide in horizontal U-tubeThe 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Mohammdamin Atarzadehm, Behnam Habibnejad Deldari
Analysis of thermal performance of spiral heat exchanger using nanofluid as cooling fluidThe 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Syead Shahab Hodaei
Numerical Investigation of Mixed Convection inside Wavy wall Inclined Open CavityThe 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019Tehran, IranAli Akbar Abbasian Arani, Mehrdad Kazemi
Numerical Study of using nanofluid on wavy fin equipped with elliptical tube performanceThe 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-SME2018School of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, IranAli Akbar Abbasian Arani, Alireza Moradi, Sivosh Gholami
Numerical investigation on grooved parabolic solar collector performance in turbulent flow filled with nanofluidThe 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-SME2018School of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, IranAli Akbar Abbasian Arani, Alireza Moradi, Sivosh Gholami
Numerical study on fin and micro channel effects on heat sink fluid flow and heat transferThe 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-SME2018School of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, IranAli Akbar Abbasian Arani, Mojtaba Sepehrnia