لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۰۶۵ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
سنتز نانوذرات فلز کبالت و بررسی نقش کاتالیزگری آنها در تهیه ی . مشتقهای پیریدیدن،دوازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو،دانشگاه علوم پزشکی تهران،سید حسین بنی طبا، شیوا دهقان خلیلی، جواد صفری،
دشت کاشان، بازگشت به حیات فراموش شده در قرن بیست و یکماولین همایش بررسی بحران آب . در دشت کاشاندانشگاه کاشان،جواد صفری، مرضیه صفری،
تهیه ی نانوچندسازه های - بسپاری برپایه ی نانولوله های کربنی و کاربرد آن در فنآوری نانودومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو،دانشگاه جامع امام . حسین، تهرانزهرا منصوری کفرودی، جواد صفری، زهره زرنگار، آزاده عنایتی نجف آبادی، شبنم فرخنده ماسوله،
تهیهی نانوساختارهای - مغناطیسی درختسان و کابرد آن به عنوان حامل هدفمند دارو، دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانودومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانودانشگاه جامع امام . حسین، تهرانشبنم فرخنده ماسوله، جواد صفری*، زهره زرنگار، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی،
تهیهی هم بسپارهای - زیست تخریب پذیر دوگانه دوست و کاربرد آنها به عنوان حمل کننده های نانودومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانودانشگاه . جامع امام حسین، تهرانآزاده عنایتی نجف آبادی، جواد صفری*، زهره زرنگار، شبنم فرخنده ماسوله، زهرا منصوری کفرودی،
تهیه و بهینهسازی - نانوساختارهای بسپاری بر پایهی نانوذرات مغناطیسی و کاربرد آن در سامانههای دارورسانیدومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانودانشگاه جامع امام . حسین، تهرانزهره زرنگار، جواد صفری، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی، شبنم فرخنده ماسوله،
تهیه ی بسپارهای - زیست تخریب پذیر پلی اکسازولین در نانوسیستمهای دارورسانیدومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانودانشگاه جامع امام . حسین، تهرانزهره زرنگار، جواد صفری، شبنم فرخنده ماسوله، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی،
فنآوری نانو رویکردی نوین در آموزش شیمیهفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایراندانشگاه زنجان، زنجان،جواد صفری، محمود بروجیان بروجنی،
آزمایشگاه سبز از آرزو تا عملهفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایراندانشگاه زنجان، زنجان،جواد صفری، زهره زرنگار،
شیمی و آموزش از راه دور، آینده نگری در نظام آموزشیهفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران،دانشگاه زنجان، زنجان،جواد صفری، زهره زرنگار،
"تهیه ی رنگدانه ی زرد کینولین بر روی بستر آلومینای بازی در شرایط - بدون حلالاولین همایش علمی دانشجویی علوم و فنآوری رنگ.تهرانجواد صفری، سید حسین بنی طبا، شیوا دهقان خلیلی،
Amphiphilic diblock copolymers based on poly (2-ethyle-2-oxazoline) and poly (caprolactone) synthesis and characterization.18th Iranian seminar of organic chemistryZahedanJ. Safari, A. Enayati Najafabady, Z. Zarnegar, S. Farkhonde Masoule, Z. Mansouri Kafrudi
Pd nanoparticles immobilized on Fe3O4@SiO2- PAMAM as recoverable for heck reaction”18th Iranian seminar of organic chemistrZahedanJ. Safari, S. Farkhonde Masoule, Z. Zarnegar, Z. Mansouri Kafrudi, A. Enayati Najafabady
Polymeric nano structure based on the carbon nanotube (CNT)18th Iranian seminar of organic chemistryZahedanJ. Safari, Z. Mansouri Kafrudi, Z. Zarnegar, S. Farkhonde Masoule, A. Enayati Najafabady
An efficient synthesis 5,5-disubstituted hydantoin in the presence of SiO2 functionalized CNT (SiO2@CNT)18th Iranian seminar of organic chemistryZahedanJ. Safari, L. Javadian, Z. Zarnegar
“Magnetic Hyperbranched Polymer Based on Carbon Nanotube”18th Iranian seminar of organic chemistryZahedanJ. Safari, Z. Zarnegar, L. Javadian
A novel polyamidoamino dendrimer based on carbon nanotube as nanocarrier18th Iranian seminar of organic chemistryZahedanJ. Safari, Z. Zarnegar, S. Farkhonde Masoule, Z. Mansouri Kafrudi, A. Enayati Najafabady
Green Chemistry and Synthetic Chemistry in Design for Degradation5th National Seminar of Chemistry and EnvironmentAhvazJ. Safari. Z. Zarnegar
Microwave assisted green synthesis of 5,5-disubstituted hydantoin derivatives using symmetrical and unsymmetrical carbonyl compounds5th National Seminar of Chemistry and Environment,AhvazJ. Safari, L. Javadian
The selective synthesis of non-symmetrical azine derivatives in mild reactin conditions,15th Iranian Chemistry CongressHamedanJ. Safari. S. Gandomi- Ravandi