لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۴۹۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
تأثیر مفاهیم عرفانی در ورود خزان به نقاشی ایران، سده ی نهم و دهم هجری قمریششمین گنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی1 - تبریزامیر حسین چیت سازیان,ناهید صفری
نقدی بر زیبایی شناسی امروز فرش قمششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلالامی1 - تبریزامیر حسین چیت سازیان,سارا عبدکریمی مهابادی
سیراجمالی برساحت هنر وهنر منداز منظر حکمت وفلسفه اسلامی با محوریت تمدن ایرانی اسلامیششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلالامی1 - تبریزسیدعباس مصطفوی الحسینی,امیر حسین چیت سازیان
Novel electrochemical sensor based on NiZnFe2O4/CPE for measurement of p-coumaric acid in honey samples22nd National and 10th International Congress on Biology1 - شهرکردزینب نبهان خویص,الهه محمودی خالدی,حسینعلی رفیعی پور
Electrochemical determination of gallic acid using a sensitive sensor based on g-C3N4/AuNPs modified carbon paste electrode17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry1 - گیلانزهرا عباسی قزاآنی,مصطفی شوریان
Authentication of Iranian honey samples: Physicochemical parameters investigation along with the electrochemical measurement of gallic acid by g-C3N4/AuNPs modified carbon paste electrode17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry1 - گیلانزهرا عباسی قزاآنی,مصطفی شوریان
ضرورت کارآفرینی واشتغال زایی در دستبافته های عشایراسکان یافته درکانون های اسکانهمایش ملی کارآفرینی وتوسعه پایدار1 - ساریمحمد افروغ,اصغر جوانی,امیر حسین چیت سازیان,فتحعلی قشقائی فر
تاثیرارزش ویژه برندمناطق جغرافیایی فرش دستباف ایران برجایگاه اقتصادی فرش در بازارهای جهانیهمایش اقتصاد هنر ایران1 - شیرازسیدمحمدمهدی میرزا امینی,امیر حسین چیت سازیان,سیدعبدالجابر قدرتیان,سیدجلال الدین بصام
تاثیرارزش ویژه برندمناطق جغرافیایی فرش دستباف ایران برجایگاه اقتصادی فرش در بازارهای جهانیهمایش اقتصاد هنر ایران1 - شیرازسیدمحمدمهدی میرزا امینی,امیر حسین چیت سازیان,سیدعبدالجابر قدرتیان,سیدجلال الدین بصام
یک روش شبه نیوتن اصلاح شده کارا برای حل مسائل بهینه سازی نامقیدپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایرانمازندرانعلیرضا تاج‌امینی‌صبا - زینب سعیدیان
مروری بر دستاوردهای زنان در تاریخ ریاضیاتپنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایرانمازندرانزینب سعیدیان - سولماز محمدپور
ارزیابی و پایش توزیع زمانی خشکسالی مبتنی بر رویکرد منابع طبیعی پایدارنهمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1 - تبریززهرا ناصریان اصل,هدی قاسمیه,دانیال صیاد
تحلیل کمی عوامل ژئومورفومتری موثر بر وقوع زمین لغزش با به کارگیری مدل نسبت فراوانیسومین کمفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1 - اردبیلدانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
کاربرد انواع روش یادگیری ماشین در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطینخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند1 - سمناندانیال صیاد,هدی قاسمیه,زهرا ناصریان اصل
بررسی سینتیک واکنش فرآیند تبدیل متانول به اولفینهای سبکدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانتبریزمحمد رضائی، ع.- شکرآبی، آ. - گل حسینی، ر.
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید ناخالصیهای کربونیل دار در فرایند کربونیلاسیون همگن متانول به اسید استیک. اولین کنفرانس پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمیتهرانمحمد رضائی، ع.- زندی، ر.- اسدی، م. - گل حسینی، ر.
ارائه معادله سرعت واکنش همگن کربونیلاسیون متانول به اسید ‌استیک در حضور کاتالیست رودیماولین کنفرانس پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمیتهرانگل حسینی، ر.- نادری فر، ع.- محمدرضایی، ع. - جعفری نصر، م.
بررسی و مقایسه سینتیک سنتز اسید استیک در فرآیند همگن کربونیلاسیون متانول با کاتالیستهای رودیم و ایریدیمیازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایرانتهرانمحمدرضایی، ع.- گل‌حسینی، ر. - نادری‌فر، ع.
Determination of Catalytic Activity Range of Rhodium Catalyst in Homogeneous Methanol Carbonylation to Acetic Acid12th Iranian Chemical Engineering CongressTabrizGolhosseini, R.- Mohamadrezaei, A.- Naderifar, A. - Jafari Nasr, M
A new method for the kinetic study of homogeneous methanol carbonylation to acetic acidInternatinal Catalysis Conference(ICC 2008)Tehran3- Golhosseini, R.- Naderifar, A.- Mohamadrezaei, A. - Jafari Nasr, M