لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانسدومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم1 - آملمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی
افزایش اثر امپدانس مغناطیسی و بهبود مورفولوژی سطح با استفاده از جریان پالسی در لایه‌نشانی الکتروشیمیایی بر روی سیم مسیدومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1 - بابلسرمحمدمهدی داستانی امنیه,مریم مختاری,مهرداد مرادی کاونانی
بررسی وابستگی امپدانس مغناطیسی به فرکانس اندازه‏گیری برای نوار مغناطیسی با ضخامت‏های مختلفبیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال1 - زنجانمحمدمهدی داستانی امنیه,مهرداد مرادی کاونانی
ساخت و بررسی لایه جاذب CZTS به روش تبخیر حرارتی تحت خلاء جهت استفاده در سلول های خورشیدی لایه نازککنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزسجاد قربانی سینی,مهرداد مرادی کاونانی,مصطفی زاهدیفر
تاثیر تحریک پلاسمون پلاریتونهای سطحی بر خواص مغناطیسی ساختار Au/Co/Auکنفرانس فیزیک ایران1 - تبریززهره آیاره,مهرداد مرادی کاونانی
بازپخت نوارهای کبالت پایه در هوا و در محیط خلأ به منظور افزایش پاسخ امپدانس مغناطیسی و بررسی ناهمواریهای سطحیکنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزمحمدمهدی داستانی امنیه,مهرداد مرادی کاونانی
بازپخت نوارهای کبالت پایه در هوا و در محیط خلأ به منظور افزایش پاسخ امپدانس مغناطیسی و بررسی ناهمواریهای سطحیکنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزمحمدمهدی داستانی امنیه,مهرداد مرادی کاونانی
بررسی اثر طول نمونه در جریانها و فرکانسهای مختلف اندازهگیری بر امپدانس مغناطیسی نوارهای بیشکل کبالت پایهکنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزمهرداد مرادی کاونانی,سید روح الله موسوی
طیف‌سنجی رامان: روشی کار‌آمد برای تشخیص برخی ترکیبات اسانس‌های گیاهیکنفرانس فیزیک ایران1 - تبریزمژگان جمشیدیان نجف ابادی,مهرداد مرادی کاونانی,رضا دهقانی بیدگلی
تصفیه پساب عرق کاسنی با استفاده از تخلیه الکتریکی کرونا پالسیهفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسماسمناننوید شاه حسینی، زینب رحمانی نوش آبادی، علیرضا رضایی نژاد، حمیدرضا قمی مرزدشتی
Investigation the effect of high anodization voltage on TiO2 nanotubes properties and application in dye sensitized solar cell7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2018)تهرانزهره چمن زاده-مصطفی زاهدی فر-محمد نورمحمدی
ساخت ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب به روش پخت حالت جامد و بررسی منحنی ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاماپنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونسازکاشانمصطفی زاهدی فر-مجتبی کشاورزی-احسان صادقی-منیجه رحیمی بالکانلو
ساخت نانوذرات BaB4O7 و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاماپنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونسازکاشاناحسان صادقی-محیا وطنی-مصطفی زاهدی فر
بازیابی حساسیت دزیمتر ترمولومینسانس (CaF2:Mn (TLD-400 تحت فرآیند گرمادهیپنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونسازکاشانسحر اکبری-سمیه هارونی آرانی-مصطفی زاهدی فر
بررسی اثر موقعیت زیرلایه در هنگام لایه نشانی به روش کندوپاش و بازپخت دمایی بر ساختار بلوری لایه نازک ZnO:Alپنجمین کنفرانس رشد بلور ایراناصفهانزهرا رجبی برفه-مهرداد مرادی کاونانی-مصطفی زاهدی فر
ساخت و بررسی نانو فوتوکاتالیست های اکسید قلع آلائیده شده با یوروپیم در تخریب رنگ متیلن‌بلو در محیط آبیدومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومآملمرضیه شریفی ولدانی-احسان صادقی-مصطفی زاهدیفر
ساختارشناسی و بررسی خواص نوری نانوذرات Eu:BaF2دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومآملفایزه تراب زاده-احسان صادقی-مصطفی زاهدی فر
ساخت نانوذرات لیتیوم سولفات آلاییده با ناخالصی دیسپروزیم و بررسی خصوصیات ترمولومینسانس آن در پرتودهی گامادومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومبابلسرمحیا وطنی-احسان صادقی-مصطفی زاهدی فر
(CdWO4:Eu) ساخت نانوبلورهای کادمیم تنگستات آلاییده شده با یوروپیم وبررسی خواص نوری آندومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علومآملماجده مردانیان دهکردی-مصطفی زاهدی فر-احسان صادقی
لایه نشانی اکسید روی آلاییده شده با آلومینیوم به روش کندوپاش و بررسی اثر بازپخت دمایی بر بهبود خواص الکتریکی آنکنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختارتهرانزهرا رجبی برفه-مهرداد مرادی کاونانی-مصطفی زاهدی فر