لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۶۵۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
یک روش ناحیه اعتماد تصادفی برای حل مسائل مقیاس بزرگ در یادگیری ماشینپانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1 - آذربایجانزینب سعیدیان طریی,مهسا سهیل شمائی
high efficient green fluorescent protein (GFP) using novel molecular engineering approaches - beyond the biologyششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Protein nanoparticles as targeted drug delivery systems, a novel combination of nanotechnology and biologyششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی1 - تهرانفاطمه اسلامی,زهرا رضوانی
Understanding how to express genes involved in diabetes and study them with the help of bioinformaticsبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی1 - شهرکردsayedeh najmeh salehi
Dereplication of antimalarial constituents of Artemisia oliveriana Bunge using molecular networking and molecular docking analysesهمایش ملی شیمی داروئی و فیتوشیمی1 - کرمانAMIRHOSEIN FIROUZI,حسین بتولی
Bioassay-guided isolation of antioxidant constituents from the methanol extract of Artemisia oliveriana Bungeدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی1 - ارومیهAMIRHOSEIN FIROUZI,حسین بتولی
Phytochemical Analysis on the Ethyl Acetate Extract of the Leaves of Hyoscyamus Senecionisدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی1 - ارومیهپیمان پیران کاشانی,زینب طلوعی,مهدی عباس محمدی
Evaluation of the Sedative Effect of the Phytochemicals from Hyoscyamus Genus Using the Molecular Docking and QSAR Analysesدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی1 - ارومیهپیمان پیران کاشانی,مهدی عباس محمدی,زینب طلوعی
تأثیرپذیری تولید رواناب از پوشش گیاهی در کرت های آزمایشگاهیهفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)1 - جیرفتزینب حاجی زاده ادینه وند,ابراهیم امیدوار,هدی قاسمیه
اخلاق اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)دوازدهمین کنفرانس بین¬المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانیعباسعلی فراهتی- زهرا زمانی قورتانی
شاخص های سلامت معنوی در آموزه های علویاولین همایش بین¬المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی(ع)عباسعلی فراهتی-اعظم سادات کیوانیان
The comparative study of leadership styles: a comprehensive model3rd International Conference on Comparative Educationبابلسرحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
مطالعه تطبیقی وضعیت آموزش خلاقیت در نظام های آموزشی کشورهای منتخبسومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیبابلسرحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
چالش نظام های آموزشی در چگونگی برخورد با پدیده دو زبانگی و چند زبانگی در کشورهای مختلف (مطالعه تطبیقی). دومین کنفرانس بین المللی علوم آموزش و پرورش تطبیقیدومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقیکاشانحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان عملکرد پرسنل ناجا در شهر اصفهانهمایش توانمندسازی پلیستهرانحمیدرحیمی-راضیه آقابابایی
بررسی رابطه استراتژی های خودرهبری و خلاقیتدومین کنفرانس ملی خلاقیت و نواوریتهرانراضیه آقابابایی-رضاهویدا
نقش آموزش و پرورش در عصر جهانی شدنکنفرانس ایثار و شهادتبابلسرمحبوبه جمشیدی-رضا هویدا-راضیه آقابابایی
جهانی شدن، اقتصاد و برنامه درسیکنفرانس ملی انجمن برنامه درسی ایرانبابلسرابراهیم میرشاه جعفری-راضیه آقابابایی
نقش مدیران آموزشی خلاق و نوآور در رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر مدیریت دانشاولین کنفرانس ملی خلاقیت و نوآوریتهرانعلی سیادت-راضیه آقابابایی
خودارزیابی بسترساز نظام مدیریت کیفیتنظارت و ارزیابی در آموزش عالیتهرانعلی سیادت-محبوبه جمشیدی-راضیه آقابابایی