نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عباس
عباس آقاجانی بزازی
استادیار دکترای تخصصی
a.aghajani.bazzazi@gmail.com -
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/aghajani/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین ابراهیم پور

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
حسین ابراهیم پور
استادیار دکترای تخصصی
ebrahimpour@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
۰۳۶۱۵۵۹۱۲۴۱۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/ebrahimpour/fa

محمد مهدی

محمد مهدی ابوالحسنی

دکترای تخصصی
محمد مهدی ابوالحسنی
- دکترای تخصصی
abolhasni@kashanu.ac.ir -
۵۹۱۳۴۰۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/abolhasni/fa

سید حسین

سید حسین اجتهد

کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
سید حسین اجتهد
مربی کارشناسی ارشد
ejtahed@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - کنترل
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/ejtahed/fa

فرشید

فرشید احمدی

دکترای تخصصی
فرشید احمدی
استادیار دکترای تخصصی
fa.ahmadi@kashanu.ac.ir -
۵۵۹۱۳۴۴۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/ahmadi/fa

حسن

حسن احمدی زاده

دکترای تخصصی
حسن احمدی زاده
استادیار دکترای تخصصی
hasan.ahmadizade@gmail.com -
۰۳۱۵۵۹۱۲۷۷۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/ahmadizade/fa

مریم

مریم اخباری

دکترای تخصصی
مریم اخباری
استادیار دکترای تخصصی
m_akhbari@kashanu.ac.ir -
۰۳۱۵۵۷۵۱۹۹۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/akhbari/fa

محمد

محمد اخوان

دکترای تخصصی
محمد اخوان
استادیار دکترای تخصصی
akhavan@kashanu.ac.ir -
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/akhavan/fa

مریم السادات

مریم السادات اخوان حجازی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
مریم السادات اخوان حجازی
استادیار دکترای تخصصی
mhejazi@kashanu.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - قدرت
-

http://hejazi.kashanu.ac.ir

حسین

حسین ارباب

کارشناسی ارشد
حسین ارباب
- کارشناسی ارشد
arbabpen@kashanu.ac.ir -
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/arbabpen/fa

حسن

حسن استاد حسین

دکترای تخصصی
حسن استاد حسین
استادیار دکترای تخصصی
hostad@kashanu.ac.ir -
۵۹۱۲۴۳۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/hostad/fa

محسن

محسن اشجاری

دکترای تخصصی
محسن اشجاری
استادیار دکترای تخصصی
ashjari.m@kashanu.ac.ir -
۰۳۶۱۵۹۱۲۸۲۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/ashjari/fa

حسین

حسین اشراقی

دکترای تخصصی
حسین اشراقی
استادیار دکترای تخصصی
eshraghi@kashanu.ac.ir -
۳۱۵۵۹۱۲۳۲۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/eshraghi/fa

علیرضا

علیرضا اشرفی

دکترای تخصصی
علیرضا اشرفی
استاد دکترای تخصصی
ashrafi@kashanu.ac.ir -
۵۹۱۲۳۶۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/ashrafi/fa

حسین

حسین اشرفی

دکترای تخصصی
حسین اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
hhashrafi@gmail.com -
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/hashrafi/fa

گوگل اسکالر
مرتضی
مرتضی اصغری
استاد دکترای تخصصی
asgharimore@gmail.com -
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۲۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/asghari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
زینب السادات اطهری اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
zathari@kashanu.ac.ir -
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/zathari/fa

علی

علی افتخاری

دکترای تخصصی
علی افتخاری
استادیار دکترای تخصصی
eftekhari@kashanu.ac.ir -
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/eftekhari/fa