سید حسین اجتهد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی برق - کنترلتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی برق - کنترلامیرکبیر (پلی تکنیک)
دکترای تخصصی۱۴۰۱مهندسی برق - کنترلفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

۱- مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کاشان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴

۲- عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹

۳ - عضویت در شورای مرکز رشد از سال ۸۶ تا کنون

۱- پژوهشگر نمونه گروه مهندسی برق-کنترل سال ۱۳۹۶

۲- استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سال ۱۳۹۰

۳- استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سال ۱۳۸۹