سید حسین اجتهد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی برق - کنترلتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی برق - کنترلامیرکبیر (پلی تکنیک)
دکترای تخصصی۱۴۰۱مهندسی برق - کنترلفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

۱- مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کاشان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴

۲- عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹

۳ - عضویت در شورای مرکز رشد از سال ۸۶ تا کنون

۱- پژوهشگر نمونه گروه مهندسی برق-کنترل سال ۱۳۹۶

۲- استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سال ۱۳۹۰

۳- استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سال ۱۳۸۹

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
سیستم‌های کنترل مدرن
کنترل مدرن
کنترل پیش‌بین
کنترل پیش‌بین
سیستم‌های کنترل مدرن
کنترل مدرن
-
۱۰-۱۲
-
۱۲-۱۴
نماز و ناهار
نماز و ناهار
نماز و ناهار
نماز و ناهار
نماز و ناهار
-
۱۴-۱۶
سیستم‌های کنترل چندمتغیره
سیستم‌های کنترل چندمتغیره
۱۵-۱۴
جلسات فرهنگی ۱۶-۱۵
-
۱۶-۱۸
مدارهای الکتریکی 1
سمینار و روش تحقیق
مدارهای الکتریکی 1
-
۱۸-۲۰
کنترل پیش‌بین
کنترل پیش‌بین
-