برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدارهای الکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها و دوشنبه ها 8 تا 9:30
مکان برگزاری کلاس 20 ساختمان ساتر
عنوان سمینار و روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 9:30 تا 11
مکان برگزاری کلاس 22 ساختمان ساتر
عنوان مدارهای الکتریکی رشته مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها و دوشنبه ها 9:30 تا 11
مکان برگزاری کلاس 19 ساختمان ساتر
عنوان مدار دانشکده فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ها و سه شنبه ها 8 تا9:30
مکان برگزاری کلاس 20 ساختمان ساتر
عنوان مدارهای الکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ها و سه شنبه ها 8 تا9:30
مکان برگزاری کلاس 20 ساختمان ساتر