برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدارهای الکتریکی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان مدارهای الکتریکی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان سیستم‌های کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان سیستم‌های کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان کنترل مدرن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان سیستم‌های کنترل چندمتغیره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان سیستم‌های کنترل چندمتغیره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مدارهای الکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها و دوشنبه ها 8 تا 9:30
مکان برگزاری کلاس 20 ساختمان ساتر
عنوان سمینار و روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 9:30 تا 11
مکان برگزاری کلاس 22 ساختمان ساتر
عنوان مدارهای الکتریکی رشته مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ها و دوشنبه ها 9:30 تا 11
مکان برگزاری کلاس 19 ساختمان ساتر
عنوان مدار دانشکده فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ها و سه شنبه ها 8 تا9:30
مکان برگزاری کلاس 20 ساختمان ساتر
عنوان مدارهای الکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ها و سه شنبه ها 8 تا9:30
مکان برگزاری کلاس 20 ساختمان ساتر