عباس آقاجانی بزازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی معدن- استخراجصنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی معدن- استخراجشهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۹مهندسی معدن - استخراجصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

انفجار در معادن

استخراج معدنکاری سطحی

طراحی معادن روباز

ترابری در معادن

الگوریتم های بهینه سازی

کاربرد روشهای نوین تحقیق در عملیات در مهندسی معدن