برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان چالزنی و انفجار
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 16-18
مکان برگزاری دانشکده مهندسی

عنوان معدنکاری سطحی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 16-18 و چهارشنبه 8-10
مکان برگزاری دانشکده مهندسی

عنوان طراحی معادن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 14-16 و سه شنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی

عنوان الگوریتم های بهینه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10-12
مکان برگزاری دانشکده مهندسی

عنوان تکنیک های بهینه سازی استخراج روباز
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 16-18 و دوشنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی

عنوان مبانی استخراج مواد معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 10-12
مکان برگزاری دانشکده مهندسی

عنوان تحلیل سیستم ها درمعدن
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه 18-20 و سه شنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی

عنوان معدن کاری سطحی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 14-16 و دوشنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی