برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان معدن‌کاری سطحی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان معدن‌کاری سطحی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان الگوریتم‌های بهینه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان مدل‌های تصمیم‌گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان طراحی معادن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان بارگیری و انتقال مواد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان خدمات فنی در معادن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان معدن‌کاری سطحی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان تحلیل سیستم‌ها در معدن
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان تحلیل سیستم‌ها در معدن
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان چال‌زنی و انفجار پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان معدن‌کاری سطحی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان معدن‌کاری سطحی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان مهندسی انفجار
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان تکنیک های بهینه سازی استخراج روباز
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 16-18 و دوشنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی
عنوان الگوریتم های بهینه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10-12
مکان برگزاری دانشکده مهندسی
عنوان طراحی معادن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 14-16 و سه شنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی
عنوان معدنکاری سطحی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 16-18 و چهارشنبه 8-10
مکان برگزاری دانشکده مهندسی
عنوان چالزنی و انفجار
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 16-18
مکان برگزاری دانشکده مهندسی
عنوان معدن کاری سطحی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 14-16 و دوشنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی
عنوان تحلیل سیستم ها درمعدن
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه 18-20 و سه شنبه 14-16
مکان برگزاری دانشکده مهندسی
عنوان مبانی استخراج مواد معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 10-12
مکان برگزاری دانشکده مهندسی