حسین اشرفی

■ استادیار گروه مکانیک جامدات و طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

■ دکتری تخصصی مکانیک محاسباتی و طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

■ تلفن: ۵۵۹۱۳۴۳۹ ۰۳۱

■ نمابر: ۵۵۹۱۳۴۰۰ ۰۳۱

■ تارنما: https://faculty.kashanu.ac.ir/hashrafi 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه شیراز

سوابق پژوهشی

 • Finite Element Methods for Engineering Applications
 • Engineering Analyzes by ANSYS & Ls-Dyna
 • Impact and Damage Mechanics
 • Biomechanics and Tissues Engineering
 • Modal Testing and Analysis
 • Computer Programming with MATLAB
 • Contact and Friction Mechanics
 • How to Prepare and Publish a Research Paper?
 • "Universal Journal of Biomedical Engineering"
 • "Journal of Polymer Science and Engineering"
 • "International Journal of Mechanical Sciences"
 • “Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials”
 • “Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials”
 • “Medical & Biological Engineering & Computing”
 • "KSCE Journal of Civil Engineering" 
 • "Journal of Biomedical Physics and Engineering"
 • "Journal of Solid Mechanics"
 • "Journal of Applied Mechanics" و ...

■ عضو بنیاد ملی نخبگان ایران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ایران

■ عضو انجمن مهندسان مکانیک امریکا (ASME)

■ عضو انجمن مکانیک محاسباتی اروپا (ECCOMAS)

■ عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME)

■ عضو انجمن مهندسی پزشکی ایران (ISBME)

■ عضو انجمن پلیمر ایران (IPSTS)

■ عضو انجمن رئولوژی ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
استاتیک
ویسکوالاستیسیته
ویسکوالاستیسیته و مکانیک پلیمرهای جامد
ویسکوالاستیسیته ۹-۸
ویسکوالاستیسیته و مکانیک پلیمرهای جامد ۹-۸
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۰-۹
استاتیک
- -
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -
۱۲-۱۴
راهنمایی و مشاوره دانشجو
طراحی ماشین به کمک کامپیوتر ۱۳-۱۲
شورای گروه
طراحی ماشین به کمک کامپیوتر ۱۳-۱۲
- -
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
-
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
- -
۱۶-۱۸ -
نقشه‌کشی صنعتی 2
- - - -
۱۸-۲۰ -
نقشه‌کشی صنعتی 2
- - - -