محسن اشجاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰مهندسی پلیمرپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی شیمی - ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

استاد نمونه آموزشی در سال ۱۳۹۷

پلیمر - آنالیز - نانو - شیمی

سوابق پژوهشی