برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهار شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مقدمه‌ای بر علوم زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان اصول نانوتکنولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان خواص و کاربرد ذرات و مواد نانو
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان خواص و کاربرد ذرات و مواد نانو
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان روش‌های اندازه‌گیری در مقیاس نانو
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان روش‌های اندازه‌گیری در مقیاس نانو
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 11.5
عنوان اصول نانوتکنولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 9.5
عنوان روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان هویت‌شناسی پیشرفته پلیمرها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان هویت‌شناسی پیشرفته پلیمرها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان آزمایشگاه مشخصه‌یابی پیشرفته مواد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 13 تا 14
عنوان آزمایشگاه روش‌های پیشرفته مطالعه مواد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 13 تا 14
عنوان برنامه درسی نیمسال جاری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول Full page photo.pdf