مریم اخباری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۲شیمی آلیصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده اسانسهای طبیعیهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر کیفیت آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد ایران

مدیر ارشد آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد ایران

رئیس پژوهشکده اسانسهای طبیعی

دبیر کنفرانس بین المللی گل محمدی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -