مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Composition of the oily compounds, phytochemical screening and biological activity of different aerial parts of Smirnovia turkestana Bungeمریم اخباری-مهدی یعقوبی-سپیده حامدیNatural product research 2017-9-01
۲Bioactive coumarins from the roots and fruits of Ferulago trifida Boiss., an endemic species to Iranسعید توکلی-محمدرضا دلنوازی-رضا حاجی آقایی-سعیده جعفری ندوشن-فرهناز خلیقی سیگارودی-مریم اخباری-عباس حاجی آخوندی-نرگس یاساNatural product research 2017-9-01
۳Chemical composition and biological activities of the essential oils from different parts of Ferulago trifida Boissسعید توکلی-نرگس یاسا-محمدرضا دلنوازی-مریم اخباری-ا. حاجی آخوندی-ح. حاجی مهدی پور-ف. خلیقی سیگارودی-ر. حاجی آقاییJ ESSENT OIL RES2017-6-01
۴مقایسه میزان هیپریسین و اثر ضدمیکروبی؛ آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی گیاه گل راعی جمع آوری شده از سه منطقه جغرافیایی ایرانمریم اخباری-محسن ابراهیمیان2017-5-01
۵Variation in chemical components and biological activity of Pterocarya fraxinifolia Lam. stems at different developmental stagesمریم اخباری-سعید توکلی-سید محمد جواد حسینی زاده-ا. وطن خواه-ا. حاجی آخوندی-ا. وزیریان2017-5-01
۶Evaluation of Biological Activity and Analysis of Volatile Fraction from Pterocarya fraxinifolia in Vegetative Stage from Iranمریم اخباری-سعید توکلی-زهرا قنبری-م. دادگرنیا-اسما’ مازوچی2017-4-01
۷مقایسه ترکیبهای شیمیائی اسانس برگهای درخت در مراحل مختلف فنولوژی Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach در منطقه گیلان.حسین بتولی-مریم اخباری-نرگس یاسا-مهناز خانوی-سعید توکلی2016-5-01
۸بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی ترکیبات روغنی گیاه Mentha longifoliaمریم اخباری-زهرا آقاجانی-الهام کریمی-اسما مازوچی2016-2-01
۹Constituents of flowers essential oils of Smirnovia iranica Sabeti from Iranمنصوره قوام-حسین آذرنیوند-مریم اخباری2016-10-01
۱۰TiCl 2·2H2O catalyzed one-pot synthesis of highly functionalized tetrahydropiperidines and evaluation of their antimicrobial activitiesمحسن عباسی-سید محمد سیدی-حمید صادقیان-مریم اخباری-محمدرضا عنایت-علی شیریHETEROCYCL COMMUN2016-1-01
۱۱شناسایی برخی فیتوترکیبهای گیاه Smirnovia iranicaمنصوره قوام-حسین اذرنیوند-مریم اخباری2015-9-01
۱۲Identification of Volatile Components and Biological Properties of the extracts of aerial parts of Pterocarya fraxinifolia Lزهرا آقاجانی-علی اصغر انگاشته واحد-مریم اخباری2015-7-01
۱۳Comparative Study of Antioxidant Activity of Extracts and Essential Oils Composition of Artemisia ...مریم اخباری-زهرا آقاجانی-بهاره اسماعیلیJ ESSENT OIL BEAR PL2015-1-01
۱۴Comparative Study of Antioxidant Activity of Extracts and Essential Oils Composition of Artemisia absinthium L. Prepared by Two Different Methodsمریم اخباری-زهرا آقاجانی-بهاره اسماعیلی2014-12-01
۱۵SDE-prepared oil analysis and evaluation of antioxidant and antibacterial potentials of vartemia persica DC.مریم اخباری-محمدرضا دلنوازی-مریم کریمی-رفیع الماسی-سعید توکلی2014-11-01
۱۶Phytochemical constituents and biological activities of Cleome iberica DC.مهدی مریدی فریمانی-عماد نظریان پور-آرزو روستایی-مریم اخباریNatural product research 0-0-01
۱۷Optimization of total phenol and anthocyanin extraction from the peels of eggplant (Solanum melongena L.) and biological activity of the extractsسپیده حامدی-مریم اخباری*-زهراسادات آقامیریJournal of Food Measurement and Characterization2019-8-12
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.