برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شیمی سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

شیمی آلی پیشرفته، کری، ترجمه: هروی، محرابی، ویرایش 2.

عنوان شناسایی ترکیبات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی ترکیبات ناجورحلقه (هتروسیکل)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

Heterocyclic chemistry, Joul & Mills, Fifth Ed. 2009, Wiley

شیمی ترکیبات ناجور حلقه در یک نگاه، ژول، ترجمه: مریم اخباری، محمدجواد حسینی زاده، 1393.

عنوان کنترل فیزیکوشیمیایی اسانسها و ترکیبات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

1- کنترل فیزیکوشیمیایی ترکیبات طبیعی و برخی فراورده های گیاهان دارویی و معطر (مباحث نظری و عملی )-مریم اخباری، اسما مازوچی، پژوهشکده اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان، سال 1391.

2- متون استانداردهای ملی مرتبط.

3- سایر کتب مرتبط