سعید آسعیدی

ساعات حضور

برنامه کلاسی اینجانب به صورت ذیل است و همچنین برنامه حضور در دانشکده در روز شنبه با هماهنگی قبلی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است.

نحوه ارتباط نیز از طریق پیام رسانهای مجازی و همچنین ایمیل دانشگاهی می‌باشد.