سعید آسعیدی

برنامه کاری هفتگی

برنامه کلاسی اینجانب به از طریق لینک ذیل قابل مشاهده است و همچنین برنامه حضور در دانشکده در روز چهارشنبه با هماهنگی قبلی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است.

نحوه ارتباط نیز از طریق پیام رسانهای مجازی و همچنین ایمیل دانشگاهی می‌باشد.

دریافت برنامه کلاسی نیمسال اول 1401