سعید آسعیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶علوم کامپیوتردانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹علوم کامپیوتر - نظریه محاسبهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۷علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مبانی نظریه محاسبه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
نماز و نهار
نماز و نهار
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها
نماز و نهار
نماز و نهار
-
۱۴-۱۶
نظریه الگوریتمی گراف
جابجایی کلاس از دوشنبه به یکشنبه (دوشنبه جلسات فرهنگی)
نظریه الگوریتمی گراف
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
مبانی نظریه محاسبه
مبانی و برنامه‌سازی کامپیوتر
پژوهش و مطالعه
اصول سیستم‌های عامل
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰
اصول سیستم‌های عامل
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-