راضیه آقابابایی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰---
کارورزی ۹-۸
--
۱۰-۱۲--
آموزش در سازمان‌ها ۱۱-۱۰
رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی ۱۱-۱۰
--
۱۲-۱۴
مدیریت عمومی ۱۳-۱۲
-----
۱۴-۱۶-
کارآفرینی آموزشی ۱۵-۱۴
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام ۱۵-۱۴
---
۱۶-۱۸--
مالیه آموزش و بودجه‌ریزی ۱۷-۱۶
---
۱۸-۲۰------