حسن استاد حسین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸عمراندانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۰عمران- سازهدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۶عمران- سازهدانشگاه تهران