برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان تحلیل سازه‌ها 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان تحلیل سازه‌ها 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10