برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تئوری الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

 

  مرجع توضیحات  
  - Theory of elasticity and modeling of material behavior; by Chen & Saleeb متناسب با نحوه بیان درس در فصول آنالیز تنش و کرنش  
  - Elasticity, theory, applications and numerics; by Martin H. Saad. نسبتا جامع تا حدی منطبق با تدریس، شامل تمرین ها و مسائل متنوع  
  - مکانیک محیط های پیوسته، رحیمیان، اسکندری قادی، انتشارات دانشگاه تهران. متناسب با تدریس در بخش های آنالیز تنش و کرنش و روابط رفتاری الاستیک  
  - تئوری ارتجاعی، رحیمیان، اسکندری قادی، انتشارات دانشگاه تهران. متناسب با تدریس برای مطالعه بیشتر پیرامون روش های حل معادلات حاکم  
  - مبانی تئوری الاستیسیته، سعادتپور، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.    
 
طرح درس
- مقدمه و بیان جبر اندیسی
- آنالیز تنش و معادلات تعادل دیفرانسیلی
- آنالیز کرنش و معادلات سازگاری دیفرانسیلی
- رابطه تنش-کرنش الاستیک خطی در حالت سه بعدی و دوبعدی
- انرژی کرنشی، کار مجازی
- مبانی پلاستیسیته و معرفی سطوح تسلیم فون میسز، موهرکولومب و دراکر-پراگر
- قضیه یگانگی، اصل سن ونان و قضایای تقابل
- معادلات حاکم بر مسائل تئوری ارتجاعی بر مبنای بردار تغییر مکان
- توابع پتانسیل اسکالر و برداری و کاربرد آن در حل مسأله بوسینسک
- معادلات حاکم بر مسائل تئوری ارتجاعی بر مبنای تنش
- مسایل دو بعدی در سیستم مختصات کارتزین با استفاده از توابع تنش
- مسایل دو بعدی در سیستم مختصات قطبی با استفاده از توابع تنش
عنوان تحلیل سازه های ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
مرجع توضیحات
MATLAB CODES FOR FINITE ELEMENT ANALYIS مفید برای بخش کدنویسی در تحلیل ماتریسی

 

طرح درس
روش شیب افت و کاربرد آن در تحلیل تیرهای سراسری و قاب ها (مقاطع ثابت و متغیر)
روش های تکراری تحلیل سازه (روش پخش لنگر و کانی)
روش های تقریبی تحلیل سازه های اسکلتی
روش سختی برای تحلیل خرپاها
روش سختی برای تحلیل قاب ها
معرفی روش اجزای محدود برای تحلیل محیط های پیوسته
معرفی المان های دو بعدی
معرفی المان های سه بعدی
معرفی المان های خمش صفحات
پروژه برنامه نویسی جهت تحلیل سازه های اسکلتی و پیوسته و مقایسه با نرم افزارهای تجاری
عنوان ترمیم و تعمیر و نگهداری ساختمان ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
Techniques for the seismic rehabilitation of existing buildings, FEMA 547
تعمیر و حفاظت سازه های بتنی، علی اکبر رمضانیان پور، رضا پاشایی

 

طرح درس
آشنایی با مفاهیم تعمیر، تقویت و عمر مفید سازه ها
ارزیابی سازه های موجود بتنی و فولادی در برابر زلزله
تقویت سازه های موجود بتنی و فولادی در برابر زلزله
ارزیابی سازه های بتنی آسیب دیده ناشی از عوامل شیمیایی
انواع مصالح تعمیر سازه های بتنی
روش های بکارگیری مصالح تعمیری برای سازه های بتنی
تعمیر سازه ها در زیر آب
روش های حفاظت در برابر خوردگی سازه های بتن مسلح و فولادی
برنامه ریزی و مدیریت نگهداری سازه های مختلف
بررسی مدلهای مختلف پیش بینی عمر مفید سازه ها