حسن احمدی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶فلسفهمفید
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فلسفه غرباصفهان
دکتری۱۳۹۲فلسفه تطبیقیعلامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان، گروه ادیان و فلسفهرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیریت کتابخانه مرکزی، تامین منابع علمی و انتشارات دانشگاه کاشان (از اسفند ۱۴۰۰)

عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان

دبیر شورای انتشارات دانشگاه کاشان

 

فلسفه دین، معرفت شناسی، فلسفه ملاصدرا، منطق قدیم، منطق جدید، روان شناسی دین، علم و دین، تاریخ فلسفه غرب

فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، معرفت شناسی، نفس و بدن، منطق

سوابق پژوهشی

عضو انجمن فلسفه دین ایران

عضو انجمن فلسفه تطبیقی ایران

برنامه کاری هفتگی

9:30 - 8

11-9:30

12:30-11

15:30-14

17-15:30

شنبه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی

منطق حقوق

شورای مدیران پژوهشی

شورای مدیران پژوهشی

یکشنبه

تاریخ فلسفه اسلامی۱

کتابخانه مرکزی

جلسات گروه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی

دوشنبه

کتابخانه مرکزی

روانشناسی دین

راهنمایی دانشجویی

شورای پژوهشی دانشگاه

شورای پژوهشی دانشگاه

سه‌شنبه

فلسفه دین

راهنمایی دانشجویی

شورای انتشارات

فلسفه غرب۲

کتابخانه مرکزی

چهارشنبه

کتابخانه مرکزی

راهنمایی دانشجویی

راهنمایی دانشجویی

فلسفه ملاصدرا۲

راهنمایی دانشجویی