حسن احمدی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶فلسفهمفید
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فلسفه غرباصفهان
دکتری۱۳۹۲فلسفه تطبیقیعلامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان، گروه ادیان و فلسفهرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیریت کتابخانه مرکزی، تامین منابع علمی و انتشارات دانشگاه کاشان (از اسفند ۱۴۰۰)

فلسفه دین، معرفت شناسی، فلسفه ملاصدرا، منطق قدیم، منطق جدید، روان شناسی دین، علم و دین، تاریخ فلسفه غرب

فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، معرفت شناسی، نفس و بدن، منطق

سوابق پژوهشی

عضو انجمن فلسفه دین ایران

عضو انجمن فلسفه تطبیقی ایران

برنامه کاری هفتگی

8-9:30

9:30-11

11-12:30

14-15:30

15:30-17

شنبه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی

راهنمایی پایان‌نامه دانشجویی

فلسفه روان‌شناسی

شورای مدیران پژوهشی

یک‌شنبه

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی

شورای انتشارات

راهنمایی پایان‌نامه دانشجویی

کتابخانه مرکزی

دوشنبه

تاریخ فلسفه غرب2

کتابخانه مرکزی

راهنمایی پایان‌نامه دانشجویی

شورای پژوهشی

کتابخانه مرکزی

سه‌شنبه

کتابخانه مرکزی

معرفت‌شناسی

راهنمایی پایان‌نامه دانشجویی

منطق سینوی

کتابخانه مرکزی

چهارشنبه

منطق جدید

راهنمایی پایان‌نامه دانشجویی

کتابخانه مرکزی

فلسفه غرب1

کتابخانه مرکزی