حسن احمدی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶فلسفهمفید
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فلسفه غرباصفهان
دکتری۱۳۹۲فلسفه تطبیقیعلامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان، گروه ادیان و فلسفهرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیریت کتابخانه مرکزی، تامین منابع علمی و انتشارات دانشگاه کاشان (از اسفند ۱۴۰۰)

فلسفه دین، معرفت شناسی، فلسفه ملاصدرا، منطق قدیم، منطق جدید، روان شناسی دین، علم و دین، تاریخ فلسفه غرب

فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، معرفت شناسی، نفس و بدن، منطق

سوابق پژوهشی

عضو انجمن فلسفه دین ایران

عضو انجمن فلسفه تطبیقی ایران

برنامه کاری هفتگی

۸ تا ۹ونیم

۹ونیم تا ۱۱

۱۱ تا ۱۲ونیم

۱۴ تا ۱۵ونیم

شنبه

مشاوره دانشجویی

قرائت متون فرهنگ عربی

 

یکشنبه

راهنمایی پایان نامه

مشاوره دانشجویی

فلسفه دین

دوشنبه

روانشناسی دین

تاریخ فلسفه اسلامی۱

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

 

تاریخ فلسفه غرب۱

ترجمه از عربی به فارسی۲

راهنمایی پایان نامه

چهارشنبه

فلسفه غرب۲ (ارشد)

مشاوره دانشجویی