بررسی شیوه های معماری سنتی و ارتباط آن با حجاب ساکنین بناها با تاکید برخانه های سنتی کاشان در دوره قاجار " در همایش نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجاب در دانشگاه الزهرا (۹۶)

نویسندگانفهیمه باباحجیان - حسین بهروزی پور
همایشنگرش علمی کاربردی به عفاف و حجاب
تاریخ برگزاری همایش۹۶
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله