حذف گازوئیل شناور از سطح آب و پساب با استفاده از چهارچوب فلزی- آلی مغناطیسی بر پایه زیست‎توده گیاه کهورک

نویسندگانالهه تجری,حدیث بشیری
همایشپنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۱۲-۱۴ - ۲۰۲۲-۱۱-۱۷
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهانجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه نشت مواد نفتی به دریاها، آب‎های سطحی و پساب به دلیل ایجاد مشکلات زیست محیطی به معظل جهانی تبدیل شده است از این رو ارائه راهکار جهت حذف این آلاینده‎ها بسیار مهم و حیاتی می‎باشد. در پژوهش حاضر به بررسی جذب سطحی گازوئیل شناور از سطح محلول‎های آبی پرداختیم. ابتدا چهارچوب فلزی – آلی مغناطیسی بر پایه زیست‎توده گیاه کهورک (Magnetic-Prosopis farcta-C @MIL-53(Fe)-C) تهیه شد. با استفاده از طراحی آزمایش و روش سطح پاسخ (RSM) مقادیر بهینه پارامترهای pH، غلظت گازوئیل و وزن جاذب بررسی شدند. وزن جاذب موثرترین پارامتر در فرایند جذب می‎باشد. درصد جذب در نقاط بهینه برابر با 100% به دست آمد که عددی قابل توجه برای حذف گازوئیل توسط جاذب تهیه شده می‎باشد. جذب گازوئیل از ایزوترم فروندلیش با ضریب همبستگی 0.98 پیروی می‌کند. عامل‌های ترمودینامیک شامل تغییرات انتروپی، تغییرات انتالپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس محاسبه شدند. برای شناسایی گروه‎های عاملی جاذب از طیف‎سنجی FTIR استفاده شد. مورفولوژی و ریخت‎شناسی جاذب نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تعیین گردید. همچنین به منظور بررسی خواص مغناطیس جاذب، ارتعاش سنج مغناطیسی (VSM) به کار برده شد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: گازوئیل، چهارچوب آلی - فلزی، زیست‎توده، جذب سطحی