طراحی و ساخت سامانه بیناب¬نمایی جذبی بوسیله لیزر دیود کوک¬پذیر به منظور آشکارسازی گاز آمونیاک

نویسندگانمحمدرضا سرداری نژاد,مجید ناظری
همایشبیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۱-۳۱ - ۲۰۲۳-۰۲-۰۲
محل برگزاری همایش1 - شیراز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شیراز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

چکیده - هدف این پژوهش ساخت و بررسی چیدمان بیناب¬نمایی لیزری جذبی به منظور آشکارسازی گازها است. این روش دقت، طول عمر و سرعت عمل بالایی دارد و می تواند برای گازهای مختلف با تغییر طول موج تابشی استفاده شود. طول موج تابشی 1514 نانومتر و روش کار با اندازه گیری ضریب جذب لیزر عبوری در فرکانسی معادل دو برابر فرکانس استفاده شده جهت مدوله کردن لیزر است. اندازه گیری¬ها و محاسبات نشان می¬دهد دقت این طیف¬سنجی بهتر از 25 ذره در میلیون (PPM) بود.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: گاز، آشکارسازی، بیناب¬نمایی، لیزر دیود کوک¬پذیر، تقویت کننده قفل شونده