پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری خودم

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آثار و افکار جبران خلیل جبران

استاد راهنما: دکتر محمود شکیب، استاد مشاور: دکتر صادق آیینه وند

درجه ارزیابی: عالی

 

موضوع پایان نامه دکتری: پژوهشی در آثار و اندیشه های دکتر طه حسین

استاد راهنما: دکتر علی منتظمی، استادان مشاور: دکتر عباس طالب زاده ـ دکتر عباس اقبالی

درجه ارزیابی: بسیار خوب