ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد توریسم گسترده

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی,محبوبه خسروی نژاد
همایشاولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۲-۱۲
محل برگزاری همایشهمدان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در رویایی نابرابر انسان با طبیعت که از انقلاب صنعتی و به بهانه توسعه روبرو شد، طبیعت به تدریج رو به زوال نهاد. افزایش تخریب مراتع و نابودی جنگلها ، فرسایش خاک، مصرف فزاینده منابع تجدید ناپذیر، آلودگی آب، خا، هوا و ... از نتایج این رویارویی بود. با نمایان شدن عمق فاجعه تخریب محیط زیست و شکست راهبردهای توسعه از دهه 1970 محققان علوم طبیعی راهی را پیش پای جهانیان قرار داده اند که امروزه از آن با عنوان ' توسعه پایدار' نام برده می شود.با تداوم این روند، ارائه چارچوبهایی نظام مند جامع و قابل قبول برای دستیابی به آن انکار ناپذیر شد. در این خصوص، رویکردها یکی پس از دیگری مطرح و مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش که از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی است، سعی گردید به روش اسنادی – میدانی و یا کاربرد مدل ارزیابی توان محیطی ( مدل سیستماتیک مخدوم) به عنوان رویکردی همه نگر، مناطق مستعد کاربری توریسم گسترده با استفاده از قابلیت های نرم افزار GIS در منطقه مورد مطالعه مشخص گردد که از لحاظ اقتصادی و اکولوژیک توجیه پذیر است.