تحلیل وضعیت شغلی فارغ التحصیلان هنرهای صناعی

نویسندگانربابه خاتون پیله فروش,صدیقه کیانی سلمی
همایشدهمین همایش بین المللی کارآفرینی زنان
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

هنرهای صناعی تبلور عینی فرهنگ و مظاهر هنری و از نوع هنرهای کاربردی و مردمی با طرحها و اصالتهای ویژه خود، همیشه چون عاملی مهم و اساسی در پیکره اقتصادی ایران مطرح بوده است. با توجه به جایگاه هنرهای صناعی به عنوان دومین عامل رشد تولید ناخالص ملی، سیاستهای حمایتی و هدایتی گسترده ای در زمینه توسعه هنرهای صناعی صورت پذیرفته است که طبیعتاً توسعه آن، اثرات متفاوت و قابل توجهی بر جای می گذارد. با توجه به پیچیدگی و همچنین گستردگی فعالیت ها در حوزه هنرهای صناعی اثرات ناشی از آن نیز ابعاد به هم پیوسته ی بسیاری دارند که باید در مطالعه توسعه اینگونه مشاغل به آن ها توجه شود. آگاهی دقیق ازوضعیت و اثرات ایجاد شده و نیز شدت و ضعف آن در هر یک از ابعاد، برنامه ریزان را قادر خواهد کرد برنامه ای متناسب و بهینه برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه نمایند و ضریب موفقیت اینگونه مشاغل را ارتقائ دهند. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی – تحلیلی است که با هدف بررسی وضعیت هنرمندان در بخش مشاغل خانگی در حوزه هنرهای صناعی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن برای بهبود شرایط شغلی افرادی که در این عرصه مشغول فعالیت هستند، صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در حد بالای 8/0 مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تکمیل اطلاعات گردآوری شده و در جهت تعمیق کار پژوهشی از مصاحبه با هنرمندان و صاحبنظران این حوزه نیز بهره برداری شد. جامعه آماری پژوهش تعداد 40 نفر از فارغ التحصیلان زن صنایع دستی دانشگاه کاشان است. نتایج به دست آمده بیان می کند آثار ایجاد شده با تأثر از عواملی مانند محل سکونت، شرایط تجرد و تأهل، تمکن مالی و ... متغیر است.