بررسی تأثیر بحران منابع آب کشاورزی بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستایی

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی
همایشدومین همایش ملی بحران آب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۹-۹
محل برگزاری همایششهرکرد
سطح همایشملی

چکیده مقاله

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنة وسیع کشورهای مختلف به دفعات به وقوع پیوسته و خسارات زیادی به همراه آورده است. منطقه مورد مطالعه، به تبع بروز رخداد خشکسالی اثرات منفی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شاهد بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش هدف محقق بررسی بررسی تأثیر بحران منابع آب کشاورزی بر ساختار اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی روستایی است. جامعه آماری تحقیق 34786 نفر سرپرست خانوار و جامعه نمونه 461 نفر هستند که برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده است.‌ برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از مقیاس های اصلی در حد مناسب و بالای 8/0 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است خشکسالی در منطقه مورد مطالعه تأثیراتی چشمگیر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر جای گذاشته است.