گردشگری مذهبی و زیارتی ناجی اقتصاد محلی(نمونه موردی: شهرستان آران و بیدگل)

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی,مریم کیانی
همایشهمایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهری
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۴-۲۹
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه گردشگری به یکی از پر منفعتترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده و به عنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقاط کشورهای در حال توسعه به شمار میرود. گردشگری مذهبی با خصوصیات و شاخصههای خود یکی از مهمترین شاخههای گردشگری به شمار می- رود و میتوان با برنامهریزی و ایجاد زیر ساختها از این مهم بهره کافی برد. گردشگری مذهبی عبارت است از بازدید )با تعریف ویژه جهانگردی ( از اماکن مقدس نظیر زیارتگاهها؛ مقابر امامزاده ها و نظایر آنها. در بسیاری از آیات قرآن از گردشگری و سفر به عنوان برکت ذکر شده، در نتیجه با دیدگاه دستیابی به اهداف معنوی، فیزیکی و اجتماعی از سفر حمایت شده است. با در نظر گرفتن این امر که دستور العمل زندگی مسلمانان براساس کتاب مقدس قرآن و همینطور سنت و حدیث میباشد، در آیات کلام ا... مجید با نمونههایی از آیات روبرو میشویم که به بیان اهمیت گردشگری پرداخته است. بعنوان نمونه در قرآن هفت آیه تحت عنوان سِیروا فِى الاَرضْ و هفت آیه با عنوان اَفَلَمْ یسِیروا فى الاَرضْ در مورد سیر و سیاحت بیان شده است. هفت آیهی اول در سوره های: آل عمران ۳۷ ، انعام ۱۱ ، نحل ۳۶ ، نمل ۶۹ ، عنکبوت 2۰ ، روم 2۱ و محمد )ص( ۱۰ ، ۴2 ، سبا ۱۸ و مابقی در سوره هاى یوسف ۱۱۰ ، حج ۴۶ ، روم ۹، فاطر ۴۴ ، مؤمن ۸2 آمده است. هدف از نگارش این مقاله معرفی جاذبه های گردشگری مذهبی و ارزش و اهمیت این نوع گردشگری در جهت هرچه بهتر کسب فیوضات معنوی برای دوستداران آن میباشد. روش اصلی این تحقیق با توجه به ماهیت نظری و کاربردی آن توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری آن از اطلاعات کتابخانه ای میدانی استفاده شده است. در مجموع نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان میدهد که گردشگری زیارتی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه دارد.