تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در خانه های تاریخی(نمونه موردی: خانه سرتیپ سدهی)

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی,پریناز زورمند
همایشهمایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهری
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۴-۲۹
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

معماری ایرانی که ابتدا در محدوده فلات ایران و سپس درحوزه نفوذ فرهنگ ایرانی شکل گرفت، همچون همه معماری هایی که ریشه درفرهنگ بومی دارند،گنجینه ای از هنر، فرهنگ و تمدنی ایرانی را در خود دارد که از آن جمله می توان به بناهای مذهبی، زیارتگاهای زرتشتیان، خانه های تاریخی، آب انبارها، باغ های تاریخی، بادگیرها و ... اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه استراتژی مناسب برای توسعه گردشگری در خانه تاریخی سرتیپ سدهی به بررسی فرصت ها، نقاط قوت، تعیین نقاط ضعف و تهدیدها می پردازد. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تعدادی ازکارشناسان گردشگری در نوروز 1392 است و برای انتخاب نمونه، از روش نمونه های تصادفی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و روش میدانی )پرسشنامه ( و بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق موید آن SWOT مصاحبه است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل است که بنای تاریخی سرتیپ سدهی مکانی مناسب جهت جذب گردشگران است و نقاط قوتی نظیر قدمت و زیبایی، پتانسیل گردشگری آن را غیر قابل انکار می سازد. در ادامه بر مبنای نقاط قوت و فرصتهای موجود راهبردهایی جهت حفاظت و استفاده بهتر از این اثر تاریخی گردآوری شده و نیز بر مبنای نقاط ضعف و تهدیدهای بررسی