تحلیل پتانسیل ها و راهبردهای توسعه ی توریسم در خانه های تاریخی )نمونه موردی: خانه تاریخی عباسیان کاشان(

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی,پریناز زورمند,اسیه عباسیان
همایشهمایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهری
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۴-۲۹
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گردشگری به عنوان یکی از صنایع تاثیر گذار در اقتصاد و فرهنگ جوامع در قرن اخیر مطرح شده است. در کشور ما نیز با توجه به غنای فرهنگی و وجود جاذره های تاریخی بسیار، لازم است برای پیشی گرفتن در این صنعت به معرفی جاذبه های گردشگری این مرز و بوم پرداخته شود. ازین رو بر آن شدیم با پتانسیل سنجی خانه تاریخی عباسیان کاشان در جهت ارتقای گردشگری در این شهرستان گامی برداریم. پژوهش حاضر با هدف ارائه استراتژی مناسب برای توسعه گردشگری در خانه تاریخی عباسیان به بررسی فرصت ها، نقاط قوت، تعیین نقاط ضعف و تهدیدها می پردازد. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تعدادی ازکارشناسان گردشگری درسال 1392 است و برای انتخاب نمونه، از روش نمونه های تصادفی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و روش میدانی )پرسشنامه ( و مصاحبه است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق مبین آن است که بنا از لحاظ تاریخی و معماری پتانسیل بالایی جهت SWOT مدل جذب گردشگران را داراست و در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی و اختصاص بودجه و مدیریت مناسب می تواند به یکی از قطب های گردشگری شهرستان مبدل شود. لذا برای بهبود شرایط آتی، اصلاحات مدیریتی و اقداماتی در جهت مرمت و بهسازی بنا لازم است.