توسعه طبیعت گردی و دیدگاه زنان روستایی

نویسندگانمحسن شاطریان,صدیقه کیانی سلمی,یونس غلامی,زهرا منتصری
همایشهمایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۰-۱۵
محل برگزاری همایشمشهد مقدس
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

بدون شک از مهمترین مولفه های دستیابی به پیشرفت در جوامع امروزی توسعه مهارت های نیروی انسانی می باشد. رسیدن به اهداف توسعه بدون استفاده از نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان، امری غیرممکن خواهد بود و به همین دلیل زنان روستایی توانمند نقش موثری در توسعه روستایی خواهد داشت. گردشگری و طبیعت گردی رویکرد جدیدی در توسعه روستایی است و به همین جهت در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیل انجام شده است دیدگاه زنان روستایی بخش برزک از توابع شهرستان کاشان، در مورد عوامل موثر بر توسعه طبیعت گردی مورد مطالعه قرار گرفته است و از آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن و نرم افزار spss جهت تحلیل داده ها استفاده شده است.