تحلیلی بر پراکنش شاخص های توسعه مسکن شهرستان های ایران

نویسندگانفرحناز ابوالحسنی,صدیقه کیانی سلمی,مژگان دارابی
همایشاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مسکن برای آحاد افراد جامعه سومین نیاز اساسی است که علاوه بر پاسخگویی به یکی از نیازهای حیاتی از نظر اقتصادی از فعالیت های عمده به شمار آمده و موضوع مطالعات گوناگون بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل شاخص های مسکن برای رسیدن به توسعه پایدار و مشخص کردن سطح توسعه یافتگی نواحی می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و علی است که با استفاده از روش های آماری به تجزیه و تحلیل و سطح بندی شاخص های مورد نظر پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش 336 شهرستان ایران است و آمار، مربوط به سال 1385 است. شاخص های مورد بررسی پژوهش حاضر 34 شاخص بوده که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به 7 عامل اصلی تقلیل یافته و سپس با استفاده از شاخص موریس و سیستم اطلاعات جغرافیایی به سطح بندی شهرستان های ایران اقدام شده است. براساس نتایج حاصل از تحلیل موریس، از 336 شهرستان، 52 شهرستان درسطح بسیار برخوددار، 83 شهرستان در سطح دوم یا به عبارتی برخوردار، 107 شهرستان در سطح سوم، 75 شهرستان در چهارمین سطح و نهایتاً 19 شهرستان در سطح پنجم وگروه بسیارمحروم جای گرفته اند.