بررسی نقش امنیت اجتماعی و ملی در توسعه و پایداری مناطق مرزی

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی,سمیه مختاری
همایشاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است.مفهوم احساس امنیت یکی از مولفه های کیفیت زندگی در جوامع است و آسیب های اجتماعی از مهم ترین پیامد های ناامنی به شمار می روند . در حال حاضر مرزها در مسائل مربوط به امنیت ملی پدید آورنده بحرانند و در صورت وجود اختلافات مرزی ریشه دار،امنیت ملی به شدت مورد تهدید قرار می گیرد.امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها مطالعه موضوع امنیت، عوامل موثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است و این موضوع در شهرهای مرزی از حساسیت بیشتری برخوردار است لذا بررسی مولفه های رفاه، اسایش و امنیت که از اهداف برنامه ریزی شهری بوده و از معیارهای توسعه پایدار مناطق مرزی می باشند باید مورد بررسی قرار گیرند . مقاله حاضر با هدف بررسی شاخص هایی چون سرمایه اجتماعی- عملکرد رسانه ها،نقش نیروی اجتماعی و... و در پایان راهکارهایی برای ارتقای امنیت اجتماعی مناطق مرزی ارائه شده است.