طراحی و تولید نانوحامل های توکوزومی برای بارگذاری داروی ضدسرطان سورافنیب توسیلات

نویسندگانفریبا رزمی منش,غلامحسین صدیفیان
همایشبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۰۸-۳۱ - ۲۰۲۳-۰۱-۰۱
محل برگزاری همایش75 - شهرکرد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهرکرد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

داروی ضدسرطان سورافنیب توسیلات به عنوان تنها داروی هدفمند تأیید شده در برابر کارسینوم هپاتوسلولار، دارای محدودیت¬های مختلفی مانند حلالیت ضعیف در آب، فراهمی زیستی پایین، شاخص درمانی باریک و عوارض جانبی شدید است. توکوزوم¬ها با هدف افزایش پایداری و بازده کپسوله شدن داروها، کنترل آزادسازی عوامل درمانی و طراحی مؤثرترین سامانه¬های دارورسانی به¬کار گرفته می¬شوند. در این پژوهش، برای اولین بار، توکوزوم با نسبت¬های مولی متفاوت از کلسترول به عنوان سامانه دارورسانی کارآمد و قوی با اندازه ذرات مناسب (8/147-9/64 نانومتر)، درصد بارگذاری قابل قبول (75/9-59/2) و توانایی تولید در مقیاس صنعتی برای داروی ضدسرطان سورافنیب توسیلات طراحی و تهیه شد. توکوزوم با استفاده از روش مظفری به عنوان یک روش مقیاس پذیر و قوی و بدون نیاز به حلال¬های آلی تهیه شد. سپس اثرات نسبت مولی کلسترول و غلظت دارو بر اندازه ذرات توکوزوم و درصد بارگذاری دارو مورد بررسی قرار گرفتند.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: توکوزوم، سامانه دارورسانی، داروی ضد سرطان سورافنیب توسیلات، اندازه ذرات، درصد بارگذاری دارو