نقش توریسم در توسعه اقتصادی آفریقا با تأکید بر دخالت های سیاسی

نویسندگانیونس غلامی,مریم کیانی
همایشاولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی آفریقا می پردازد، در واقع این پژوهش توسعه گردشگری و مشکلات را بررسی کرده که این امر از طریق بسیج کردن منابع راهبردی صورت می گیرد، در مجموع موفقیت توسعه گردشگری در آفریقا در نتیجه هماهنگ سازی امور می باشد، که توسط دولت ها صورت می گیرد، بنابراین برای توسعه گردشگری آفریقا به خصوص در قسمت های سیاسی نیازمند ادغام ملاحضات ناحیه ای و زیر ناحیه ای در برنامه های ملی و تجزیه و تحلیل سیستم های همکاری و مبادلات، پیشبرد بخش خصوصی و دولتی برای توسعه صنعت گردشگری ، گسترش فرصت های کارآفرینی گردشگری طرح/سرمایه گذاری هستیم