پتانسیل سنجی مناطق نمونه گردشگری شهرستان اراک

نویسندگانیونس غلامی,سحر قدیری
همایشاولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گردشگری به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین صنعت دنیا به شمار می رود. تنوع ابعاد و پیچیدگی های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی، الزامات ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری می طلبد. در مناطقی که پتانسیل های فراوانی برای توسعه صنعت گردشگری دارند اما روند مطلوبی را طی ننموده اند، باید به دنبال عوامل و عناصری گشت، که میتواند حرکت کند جریان گردشگری را سرعت بخشد. هدف این تحقیق، بررسی پتانسیل های مناطق نمونه گردشگری، جهت اولویت بندی به منظور سرمایه گذاری است؛ به گونه ای که سبب توسعه گردشگری و افزایش اشتغال محلی با شیوه های مشارکتی گردد . با توجه به مولفه بوده و از نظر هدف کاربردی _ توسعه ای » توصیفی _ تحلیلی « های مورد بررسی و ماهیت موضوع،رویکرد حاکم بر این پژوهش می باشد و در بخش ادبیات تحقیق، برای جمع آوری داده ها و اطلاعات اعم از توصیفی و تحلیلی از طریق مراجعه به کتابخانه، مراکز علمی و تحقیقاتی، سازمان های ذیربط و بررسی های میدانی مانند پرسش نامه،مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است.