نقش گردشگری خلاق شهری در بازآفرینی بافت های تاریخی شهری

نویسندگانیونس غلامی,نصراله باعقیده رودی,سید علی موسوی
همایشهمایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران(با تاکید بر تجربه سبزوار)
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۲-۲۸ - ۲۰۱۹-۰۲-۲۸
محل برگزاری همایش1 - سبزوار
ارائه به نام دانشگاهحکیم سبزواری
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مفهوم خلاقیت به طور فزاینده¬ای در مباحث مربوط به گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری خلاق آخرین مرحله¬ی تکامل گردشگری است. در ایران امکان توسعه¬ی گردشگری خلاق به دلیل وجود خرده فرهنگ¬های متعدد، آثار فرهنگی و هنری غنی و اصالت صنایع خلاق وجود دارد. هم اکنون شهرهای ایران و به تبع آن شهرداری ها با مسئله ای به نام بافتهای فرسوده و تاریخی شهر درگیر شده اند که با زندگی جدید شهری و مشخصات یک شهر مدرن ناسازگار و ناهماهنگ است، ولی بسیاری از بافت های تاریخی تجلی گاه فرهنگ اصلی آن شهر می باشد که می تواند عامل توسعه گردشگری خلاق در شهرها باشد و از طرف دیگر گردشگری خلاق می تواند راه نجاتی برای احیای بافت های تاریخی شهر باشد، روش کار در این پژوهش به صورت تحلیل توصیفی می باشد، نتایج این تحقیق نشان می دهد برای تبدیل بافت های تاریخی به گرردشگری خلاق نیازمند توجه به وضع موجود و آینده هستیم

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: گردشگری، گردشگری خلاق، بازآفرینی، بافت تاریخی