عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
شیمی دارویی 1
شیمی اسانس‌ها و ترکیبات طبیعی
---
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴---
شیمی اسانس‌ها و ترکیبات طبیعی
--
۱۴-۱۶-
شیمی دارویی 2
شیمی دارویی 2
شیمی دارویی 1
--
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------