افسانه افضلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵محیط زیستیزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۷محیط زیستصنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۲۰۱۴مهندسی محیط زیستUTM