ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی استان لرستان با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره

نویسندگانفاطمه حق ندری - روح الله میرزایی - افسانه افضلی
نشریهجغرافیا و پایداری محیط
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶-۱۰-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران