علی کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی برق- قدرتدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی برق- سیستم های قدرتدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی برق- سیستم های قدرتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی گروه مهندسی برق-قدرترسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

- مدیر گروه مهندسی برق-قدرت (از دیماه 97 تا کنون)

 1. دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی مهندسی برق
 2. دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری مهندسی برق-قدرت
 3. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 94

 کارشناسی:

 • تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
 • طراحی پست های فشار قوی
 • تولید و نیروگاه
 • اندازه گیری الکتریکی
 • مبانی مهندسی برق 2  (مخصوص مهندسی مکانیک)
 • مبانی مهندسی برق (مخصوص مهندسی صنایع)
 • آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

تحصیلات تکمیلی:

 • توریع انرژی الکتریکی
 • عملیات بازار برق در سیستم های قدرت

- پژوهشگر مرکز ملی مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت، دانشگاه تربیت مدرس، از سال 1387 تا 1396

- کارشناس شرکت متاب نیرو، 1389 تا 1391

- عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از سال 1393 تا کنون