مدلسازیِ فضایی - زمانیِ آلبدو در گسترهیِ ایران زمین

نویسندگانزهرا حجازی زاده,نسرین بزمی,علیرضا رحیمی,میثم طولابی نژاد,عاطفه بساک
نشریهنشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
شماره صفحات۱
شماره مجلد۱۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۱/۲۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC
چکیده مقالهاین تحقیق با هدف مدلسازی تغییرات زمانی- مکانی آلبدو با استفاده از اثر همزمان چند مولفه از جمله: توپوگرافی و تراکم پوشش ،)Cloudiness( ابرناکی ،)Wetness( رطوبت لایه سطحی خاک با قدرت تفکیک 05 در 05 کیلومتر طی سالهای 0555 تا MEERA با استفاده از مدل 2 )NDVI( گیاهی 0505 در گسترهی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فضایی مقادیر آلبدو در گستره 3 و / 0 تا 3 / ایران نشان داد که بیشترین مقدار در طول جغرافیایی 44 تا 40 درجه شرقی به میزان 8 کمترین مقدار بازتابش نیز بین 00 تا 03 درجه طول شرقی یعنی دامنه های شرقی رشته کوههای 0 واحد به ثبت رسیده است. از نظر رتبه استانی نیز بیشترین بازتابش به میزان / زاگرس به میزان 0 تا 0 5 واحد در رتبه بعدی قرار / 5/00 واحد مربوط به استان ایلام می باشد و سپس استان فارس به مقدار 04 5 واحد / 5 و 01 / گرفته است. کمترین میزان آلبدو نیز به استانهای گیلان و سپس مازندارن با مقادیر 01 اختصاص دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل زمانی در مقیاس فصلی نشان داد که بیشترین مقدار 5/ 5 واحد و حداقل مقدار بازتابش در فصل بهار با 03 / آلبدو در پهنه ایران در فصل زمستان به مقدار 02 واحد به ثبت رسیده است. در مجموع با توجه به عوامل مورد استفاده، میتوان گفت که مناطق غرب و مرکز کشور دارای بیشترین؛ و مناطق شمال و شمالغرب کشور دارای کمترین آلبدو هستند.

کلید واژه ها: آلبدو، تحلیل فضایی- زمانی، مدل MERRA2، ایران.