تحلیل شیب و آزیموت بهینه برای نصب پنل فتوولتاییک براساس تابش دریافتی خورشید در شهرستان کاشان

نویسندگانعلیرضا رحیمی,علیرضا کربلائی درئی,محمدرضا کربلائی
نشریهنشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
شماره صفحات۵۹
شماره مجلد۱۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۲/۲۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC
چکیده مقالههدف از پژوهش حاضر، تعیین راستای استقرار و شیب بهینه برای نصب پنل فتوولتاییک در شهرستان کاشان می باشد که برای این منظور با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه، روابط و مدل تابش دریافتی خورشید بر سطح پنل، محاسبه شد، نتایج این پژوهش Masters Gilbert فیزیکی نشان میدهد که میزان تابش دریافتی بر سطح کلکتور در راستای جنوب و در شیب های مختلف، در 46 درصد از مواقع سال، بیشتر از تابش روی سطح پنل نصب شده در راستای جنوب شرق یا غرب با زاویه شیب های مختلف است. بیشترین میزان تابش در آزیموت رو به جنوب در شیب 03 و 63 درجه می باشد، آزیموت جنوب شرقی-غربی ) 03 درجه( تقریبا شبیه به آزیموت جنوب است و تنها درراستای جنوب شرقی- غربی، در فصل تابستان، شیب های نزدیک به قائم، تابش بیشتری نسبت به جنوب دریافت میکنند. میزان تابش دریافتی بر سطح پنل در راستای جنوب شرقی- غربی )آزیموت 43 درجه( در شیب های مختلف در 78 درصد از مواقع سال بیشتر از تابش روی سطح پنل نصب شده در راستای شرق یا غرب )آزیموت 03 درجه( با زاویه شیب های مختلف است. با مقایسه نتایج ، مشخص می شود که راستای نصب پنل فتوولتاییک هر چه از جنوب به سمت شرق یا غرب تغییر کند، شدت تابش در روزهای سال کاهش بیشتری خواهد داشت، بیشترین بازده ی تولید انرژی فتوولتاییک در شهرستان کاشان در راستای رو به جنوب، و با زاویه نصب پنل فتوولتاییک 03 درجه نسبت به خط افق می باشد. همچنین مناسب ترین شیب برای نصب پنلها بین 03 تا 63 درجه، نسبت به سایر شیب ها به دست آمد.

کلید واژه ها: شیب، آزیموت، تابش خورشیدی، کاشان