عباس لقمان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۸مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۶۵مکانیک جامداتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۹۹۶Solid MechanicsUniversity of Adelaide

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجویان دکتری با هماهنگی قبلی
راهنمایی و مشاوره دانشجویان ارشد با هماهنگی قبلی
رفع اشکال درسی
رفع اشکال درسی
-
۱۰-۱۲
رفع اشکال درسی
پلاستیسیته
پلاستیسیته
پلاستیسیته
پلاستیسیته
راهنمایی و مشاوره دانشجویان دکتری با هماهنگی قبلی
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
زبان تخصصی مکانیک
دینامیک ماشین
-
دینامیک ماشین
- -
۱۴-۱۶
رفع اشکال درسی
دینامیک
پژوهش و مطالعه
- - -
۱۶-۱۸ - -
دینامیک
- - -
۱۸-۲۰ - - - - - -