امیرحسین نخودکار حسن آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶ریاضی محضصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۸ریاضی محضصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی محضصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
ریاضی عمومی ۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
ریاضی عمومی ۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی
- -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
نظریه مقدماتی اعداد
پژوهش و مطالعه
نظریه مقدماتی اعداد
- -
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
- -
۱۸-۲۰ - - - - - -