امیرحسین نخودکار حسن آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶ریاضی محضصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۸ریاضی محضصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی محضصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲
ریاضی عمومی 2
-
ریاضی عمومی 2
---
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
ریاضی عمومی 2
-
ریاضی عمومی 2
--
۱۶-۱۸
نظریه حلقه و میدان
-
نظریه حلقه و میدان
---
۱۸-۲۰------