امیرحسین نخودکار حسن آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶ریاضی محضصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۸ریاضی محضصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی محضصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی آزمایشیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

برنامه هفتگی و رفع اشکال ترم اول  402-401

 

                 ساعت

ایام هفته

9.30-8

11-9.30

12.30-11

15.30-14

17-15.30

18.30-17

20-18.30

شنبه

مطالعه

رفع اشکال

ریاضی عمومی 2

مطالعه

مطالعه

مطالعه

****

یکشنبه

مطالعه

رفع اشکال

ریاضی عمومی 2

حلقه‌های تقسیم

مطالعه

مطالعه

****

دوشنبه

مطالعه

رفع اشکال

ریاضی عمومی 2

شورای پژوهشی

مطالعه

مطالعه

****

سه شنبه

مطالعه

رفع اشکال

ریاضی عمومی 2

حلقه‌های تقسیم

مطالعه

مطالعه

****

چهارشنبه

****

****

****

****

****

****

****