جانمایی بهینه افقی میان فضاهای بزرگ مقیاس در سنگ های با تناوب سخت و سست-مطالعه موردی فضاهای زیرزمینی نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد کردستان

Authorsعلی عالی انوری-سیدمحمد هاشمی جبلی
Journalنشریه سد و نیروگاه برق آبی
Paper TypeFull Paper
Published At۲۰۱۷-۵-۰۱
Journal GradeScientific - research
Journal TypeTypographic
Journal CountryIran, Islamic Republic Of
Journal IndexISC ,SID

Abstract

نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد کردستان مجموعه ای از سازه های زیرزمینی شامل مغار نیروگاه، مغار ترانسفورمر و مخزن تعادل است که در زون سنندج- سیرجان و در واحد ماسه سنگ دگرگون شده با میان لایه های اسلیت و فیلیت قرار گرفته است. باتوجه به ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ دربرگیرنده فضاهای زیرزمینی و همچنین ابعاد نسبتاًبالای این سازه ها، چگونگی قرارگیری این واحدها نسبت به یکدیگر به گونه ای که پایداری یکدیگر را تحت الشعاع قرار ندهند. بسایر حائز اهمیت است اما از سوی دیگر با نزدیک هم قرار گرفتن مغارها، امکان ایجاد شرایط نامساعد بر تنش های حاکم بر ستون های سنگی بین دو مغار و متعاقباًافزایش هزینه های سیستم نگهداری وجود خواهد داشت. با توجه به اهمیت اندرکنش سازه های زیرزمینی و تعیین فاصله مناسب بین آنها به منظور جلوگیری از تداخل میدانهای تنش و زون های پلاستیک تشکیل شده در اطراف آنها تعیین فاصله بهینه بین مغار نیروگاه با مغار ترانسفرمر که مهمترین سازه موجود در کنار مغار نیروگاه می باشد ضروری است. در این مقاله بااستفاده از روشهای عددی( المان مجزا(نرم افزار UDEC و المان محدود(نرم افزار Phase2))و با در نظر گرفتن ساختارهای زمین شناسی حاکم بر محیط از قبیل سیستم ناپیوستگی ها، تحت شرایط مختلف زمین شناسی، پایداری مغارها و فاصله بهینه مغارها مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل ها نشان می دهند فاصله بهینه میان مغار ترانسفورمر و مغار نیروگاه در حدود 40 متر می تواند تاثیر تنش ها را تا حد زیادی کاهش داده و با اعمال یک سیستم نگهداری مناسب اثرات مخرب تنش ها را به کمترین حد ممکن رسانید.